Pomembnejši kazalniki na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom

31.05.2017 7

Agencija vsako leto pripravi poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji. Poročilo o pomembnejših kazalnikih na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom predstavlja izvleček najpomembnejših kazalnikov v petletni časovni vrsti.

Poročila

Letna poročila Agencije za energijo

01.07.2016 18

Agencija vsako leto pripravi poročilo o svojem delu.

Poročila

Program dela in finančni načrt

18.03.2016 6

Svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejme program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjem letu, načrt finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovski načrt agencije ter višino nadomestila sistemskega operaterja in nadomestila operaterja prenosnega sistema. K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora dati soglasje Državni zbor.

Poročila Načrti

Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

10.10.2014 1

Agencija pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki služi kot podlaga za določanje višine obratovalnih podpor.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila

Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

10.10.2014 4

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, in iz obnovljivih virov energije. Prvo poročilo je bilo pripravljeno za obdobje 2010–2011.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila
— 5 Items per Page
Prikazujem 6 - 10 od 14 rezultatov.