Letna poročila Agencije za energijo

01.07.2016 22

Agencija vsako leto pripravi poročilo o svojem delu.

Poročila

Program dela in finančni načrt

18.03.2016 10

Svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejme program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjem letu, načrt finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovski načrt agencije ter višino nadomestila sistemskega operaterja in nadomestila operaterja prenosnega sistema. K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora dati soglasje Državni zbor.

Poročila Načrti

Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

10.10.2014 1

Agencija pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki služi kot podlaga za določanje višine obratovalnih podpor.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila

Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

10.10.2014 4

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, in iz obnovljivih virov energije. Prvo poročilo je bilo pripravljeno za obdobje 2010–2011.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila

Analiza vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji

07.10.2014 1

V okviru posvetovalno-odločitvenega procesa za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za regulativno obdobje 2013–2015 je agencija 25. aprila 2012 v okviru svoje delovne skupine za kakovost oskrbe z električno energijo (skupino sestavljajo predstavniki sistemskih operaterjev, odjemalcev, raziskovalnih ustanov, univerz) organizirala predstavitev študije, ki obravnava analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji (Metodologija za analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/1; Analiza vplivov posameznih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/2). Predstavnik izvajalca študije mag. Tomaž Mohar (EIMV) je sodelujočim predstavil izsledke omenjene študije. Prisotni so v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja o študiji in se strinjali, da ima veliko dodano vrednost ne le za agencijo, temveč tudi za sistemske operaterje distribucijskih omrežij.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve
— 5 Items per Page
Prikazujem 6 - 10 od 13 rezultatov.