Obnovljivi viri in učinkovita raba

  • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 1/1646/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom Uradni list RS 14/20
  • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 46/15 76/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 17/19 197/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta