Regulacija cen toplote za daljinsko ogrevanje

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, kjer distributerji izvajajo gospodarsko javno službo distribucije toplote, je v skladu z Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) regulirana za sisteme, na katere je priključenih več kot 500 gospodinjskih odjemalcev. Za sisteme z manj kot 500 gospodinjskimi odjemalci, regulacija cene toplote ni obvezna (Seznam reguliranih/nereguliranih distribucijskih sistemov).

 

Prav tako je regulirana cena toplote proizvajalcev toplote, ki dobavljajo toploto reguliranim distribucijskim sistemom.

 

Cena toplote pa ni regulirana za končne odjemalce v primeru distribucije pare in daljinskega hlajenja. v tem primeru se določa prosto s pogodbo med odjemalcem in distributerjem.

 

ZOTDS določa, da se regulacija cene toplote izvaja na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje), ki jo s splošnim aktom predpiše agencija. Z metodologijo se določi način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.

 

Več o metodologiji regulacije cen

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 14:07
Datum posodobitve
17.01.2024 10:52
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki