Agencija in energetski trg v prihodnosti

Agencija v prihodnosti

Tudi v prihodnje želimo biti sodoben in učinkovit regulator slovenskega energetskega trga kot dela skupnega evropskega energetskega trga. Za uspešno in učinkovito izvajanje svojih nalog in svoj delež pri doseganju treh ključnih ciljev na energetskem področju, to so trajnost, konkurenčnost in varnost oskrbe, moramo nenehno iskati najboljše odgovore na vsa pomembna vprašanja. V sodobni svetovni ekonomiji je vse izpostavljeno konkurenci, energijo pa v vsakdanjem življenju še vse prevečkrat jemljemo kot samoumevno, čeprav so nekatere izkušnje tudi nas dramatično opozorile na pomen zanesljive in nemotene oskrbe z energijo. Zato bomo v prihodnje še bolj okrepili dejavnosti agencije na področju učinkovitosti, varnosti in zadostnosti omrežij za prenos energije.

Z implementacijo tretjega energetskega svežnja je agencija na energetskem trgu postala bistveni povezovalni element. Naša vloga pri razvoju energetskega trga je s tem še pomembnejša, predvsem z vidika njegovega preoblikovanja za doseganje trajnostne konkurenčnosti na tržnem delu in seveda še učinkovitejše regulative na reguliranem delu.

Izzivi

Poleg zadostnosti energije postaja vse večji izziv za prihodnost prispevek energetike k doseganju ciljev evropske energetske politike v boju proti podnebnim spremembam. Oboje močno vpliva na prihodnje razvojne projekte, namenjene zanesljivosti oskrbe z energijo. Ta postaja tudi vodilo za nov razvojni polet, saj bodo omrežja zemeljskega plina in električne energije morala omogočiti tudi vključevanje novih objektov za proizvodnjo električne energije v energetski sistem.

Cilji 20-20-20

Na trg z električno energijo bodo tudi v prihodnjih letih zagotovo močno vplivali zavezujoči cilji, ki od držav članic EU zahtevajo, da do leta 2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za 20 %, povečajo energetsko učinkovitost za 20 % in dosežejo 20 %  delež električne energije iz obnovljivih virov v končni porabi.

Prizadevanja za delujoč notranji trg

V Evropi si intenzivno prizadevamo ustvariti pregleden in dobro delujoč notranji trg z električno energijo in zemeljskim plinom. V ta namen je Evropska komisija sprejela tretji sveženj direktiv, ki nadgrajujejo veljavne predpise. Tretji energetski sveženj vsebuje ključne določbe za ustrezno delovanje trgov, vključno z novimi pravili za ločevanje omrežij, pravili za povečanje neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih regulatorjev ter pravili za izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov v korist potrošnikov - da bodo bolj zaščiteni in da bodo energijo kupovali ceneje.

Spodbujanje konkurence

H konkurenčnejšemu in neoviranemu delovanju trga so regulativni energetski organi in udeleženci trga največ pripomogli z delom na reguliranih ravneh. V regijah, katerih del je tudi slovenski trg, je bil od leta 2007 dosežen velik napredek pri preglednosti trga in dostopu do podatkov. Kljub temu pa bo potrebno še intenzivnejše izvajanje aktivnosti, da bodo ugotovljene pomanjkljivosti in ovire za delovanje trga in za vstop nanj odpravljene.

Aktivno reguliranje energetskih dejavnosti in omrežij prihodnosti (AREDOP)

Agencija bo postopoma določala cilje reguliranja, ki jih želi doseči v obdobju do leta 2020. V ta namen bo nadgrajevala metodologijo reguliranja tako, da bodo zagotovljeni stabilni pogoji za potrebna vlaganja v infrastrukturo v naslednjih nekaj regulativnih okvirih (v nadaljevanju RO). Prav tako pa bo z novimi pristopi poskušala spodbuditi podjetja k večji učinkovitosti in inovativnosti. Dokument najdete na tej povezavi.
 

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 13:27
Datum posodobitve
23.01.2015 13:18
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo