Mednarodno sodelovanje

Agencija podpira vizijo konkurenčnega, varnega in trajnostnega energetskega trga, ki prinaša cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo za vse odjemalce, zato sodeluje v organizacijah evropskih regulatorjev, ki razvijajo celovit regulativni okvir za čezmejno trgovanje, konkurenco in naložbe.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Agencija je članica evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators), ki ima tri organe, in sicer administrativni odbor (Administrative Board), odbor regulatorjev (Board of Regulators) in odbor za pritožbe (Board of Appeal). Sedež ACER-ja je v Ljubljani. Regulativni organi držav članic EU so člani odbora regulatorjev. Vsi regulatorji se morajo udeleževati zasedanj odbora regulatorjev ter dejavno sodelovati v delovnih skupinah. Nacionalni regulatorji sodelujejo v posvetovalnih in odločevalskih postopkih, ki jih izvaja ACER. Naša agencija zlasti dejavno sodeluje v skupini za razvoj in vzpostavitev informacijske tehnologije za register udeležencev veleprodajnega trga in prenos podatkov.

Sodelovanje z Evropsko komisijo

Agencija neposredno sodeluje z Evropsko komisijo v zadevah s področja razvoja notranjega energetskega trga, kadar te zadeve potekajo v postopkih z regulatorji. Večina sodelovanja je trenutno povezanega s pripravo seznamov projektov skupnega interesa, oblikovanjem metodologij in ocenjevanjem teh investicij ter certificiranjem sistemskega operaterja. Evropska komisija je tudi organizatorica treh evropskih forumov, in sicer foruma za električno energijo (Firenški forum), za plin (Madridski forum) in foruma o pravicah potrošnikov energije (Londonski forum). Forumov se udeležujejo tudi predstavniki agencije.

Svet evropskih energetskih regulatorjev

Agencija je članica Sveta evropskih energetskih regulatorjev (CEER – Council of European Energy Regulators). CEER deluje kot osrednja točka za izmenjavo informacij in dobrih praks med regulatorji. Delovne skupine dopolnjujejo delo ACER-ja in so bolj usmerjene na področje maloprodajnega trga, zaščito odjemalcev, razvoj pametnih omrežij in energetsko učinkovitost.

Združenje sredozemskih regulatorjev

Agencija je članica MEDREG  (Association of Mediterranean Energy Regulators). Gre za združenje 27 energetskih regulatorjev iz 22 držav Sredozemlja, ki s svojim delovanjem spodbuja in razvija regulativne pristope in prakse za integracijo energetskega trga v območju Sredozemlja. Deluje kot sodelovalna platforma za regulatorje s severnih in južnih obal Sredozemlja za izmenjavo tehničnega znanja in dobrih praks ter krepitev regulatornih ustanov.

Energetska skupnost

Energetska skupnost (Energy Community), ki s sedežem na Dunaju deluje pod nadzorstvom Evropske komisije, združuje države jugovzhodne Evrope in nekatere njene sosede, ki so članice EU. Namen njenega delovanja je uvedba in delovanje energetskega trga po enakih pravilih, kot veljajo v EU. Plinski forum energetske skupnosti poteka vsako leto v Sloveniji.

Druge oblike mednarodnega sodelovanja

Agencija je članica Mednarodnega združenja izdajatelja certifikatov za energijo iz obnovljivih virov (AIB - Association of Issuing Bodies). Sodeluje pri sprejemanju pravil in skrbi za sodelovanje Slovenije v harmoniziranem in računalniško podprtem sistemu za mednarodno trgovanje s certifikati za okolju prijazno energijo (EECS – European Energy Certification System).

Agencija dejavno sodeluje tudi v združenju ebIX (Energy Bussiness Information eXchange), ki je mednarodna organizacija za standardizacijo izmenjave podatkov na energetskih trgih.

Meta informacije
Datum objave
16.10.2014 15:19
Datum posodobitve
19.02.2020 15:18