Naše poslanstvo

Poslanstvo Agencije za energijo kot državnega energetskega regulatorja je zagotavljanje preglednosti, nepristranskosti in enakopravnega položaja vseh udeležencev energetskih trgov.

 

Vse od ustanovitve leta 2001 smo pomagali soustvarjati primerne razmere za vzpostavitev in delovanje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji ter hkrati nadzirali razmere na teh trgih. Evropska in državna energetska politika imata tri temeljna izhodišča: spodbujanje zanesljivosti oskrbe z energijo, vzpostavitev konkurenčnega skupnega energetskega trga in boj proti podnebnim spremembam.

 

Energetski zakon, ki je začel veljati 22. marca 2014, je v slovensko zakonodajo prenesel več direktiv EU s področij trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Med drugim določa tudi temeljna načela državne energetske politike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo ter ureja področji energetske infrastrukture in oskrbe s toploto. Za agencijo je uveljavitev zakona pomenila bistveno povečanje nalog in pristojnosti, ob tem pa tudi večjo neodvisnost, drugačen način delovanja in spremembo imena (prej Javna agencija RS za energijo).

 

Naša odgovornost

Agencija je z zadnjim Energetskim zakonom dobila odgovornost za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in uredb Evropske unije s področja trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. Naloge nadzora so se razširile z nadzora reguliranih dejavnosti v energetiki na celovit nadzor tržnih dejavnosti na teh trgih. Pomembno vlogo ima tudi pri zagotavljanju konkurenčnosti energetskih trgov. Agencija je zdaj odgovorna še za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, oblikovanje cen toplote, potrjevanje naložbenih načrtov elektrooperaterjev in operaterjev sistemov zemeljskega plina ter naloge s področja učinkovite rabe energije. Odgovorno nalogo ima tudi pri zagotavljanju usklajene izmenjave podatkov med udeleženci na trgu z energijo. Za odjemalce in varstvo njihovih pravic je zelo koristna vzpostavitev skupne kontaktne točke na spletni strani agencije.

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 12:59
Datum posodobitve
23.11.2022 10:19
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo