Naloge agencije

Agencija izvaja upravne in druge naloge, ki so določene z Energetskim zakonom, uredbami Evropske unije, ki določajo pristojnost nacionalnih regulatorjev na področju energije, ali s splošnim aktom agencije, sprejetim na podlagi zakona. Naloge agencije lahko strnemo v naslednja področja:

  • reguliranje omrežnih dejavnosti, ki zajema ekonomsko reguliranje vseh operaterjev sistemov električne energije in zemeljskega plina kot tudi reguliranja samega omrežja z vidika dajanja soglasij k splošnim aktom,
  • reguliranje toplote in drugih energetskih plinov,
  • zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom,
  • spodbujanje proizvodnje iz obnovljivih virov in soproizvodnje,
  • učinkovita raba energije,
  • nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
  • nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetskih dejavnosti,
  • varstvo pravic odjemalcev.

 

Agencija najmanj enkrat na leto najpozneje do 30. junija predloži Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o stanju na področju energetike za preteklo leto. To med drugim vsebuje tudi podatke o dejavnostih in ukrepih, ki jih je agencija izvedla v zvezi z izpolnjevanjem svojih nalog.

 

Agencija vzpostavlja razmere, ki spodbujajo regulirana podjetja k trajnemu zviševanju ravni učinkovitosti delovanja in investiranja. Spremlja in nadzira izvajanje reguliranih dejavnosti, pri čemer išče primerno razmerje med kakovostjo in ravnijo cen reguliranih storitev ter spodbuja učinkovito rabo obstoječe infrastrukture. Zagotavlja preglednost in odprtost regulativnega procesa. Sodeluje pri pripravi in dopolnjevanju pravil in splošnih aktov, ki urejajo delovanje trga, ter spodbuja preglednost in nepristranskost.

 

Agencija nenehno izboljšuje reguliranje trga z energijo skladno z najboljšo strokovno prakso. Sodeluje pri oblikovanju notranjega trga z energijo v EU in njenih regijah, v katere je vključena.

Meta informacije
Datum objave
16.10.2014 09:46
Datum posodobitve
25.02.2022 10:40