Organi agencije

Organa agencije sta direktor in šestčlanski svet agencije.

 

Direktorica agencije

Agencijo vodi direktorica mag. Duška Godina

 

Svet agencije

Svet agencije, ki je organ upravljanja agencije:

  • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
  • izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti, h katerim na podlagi Energetskega zakona daje soglasja agencija;
  • sprejema program dela agencije, finančni načrt in poslovno poročilo agencije;
  • sprejema poročilo agencije o stanju na področju energetike;
  • nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;
  • imenuje in razrešuje direktorja agencije;
  • opravlja druge naloge, določene z Energetskim zakonom ali splošnim aktom agencije.

Svet agencije sestavljajo predsednik in člani sveta. Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje državni zbor na predlog vlade.

 

Predsednik ali član sveta se imenuje za dobo šest let. Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta. Vsaka tri leta se imenuje polovica članov sveta. Če je zaradi predčasnega prenehanja funkcije predsednika ali člana sveta treba imenovati novega predsednika ali člana sveta, se tega imenuje za preostanek trajanja funkcije.

Predsednik in člani sveta niso zaposleni v agenciji. Svet agencije veljavno odloča, če so na seji navzoči predsednik in vsaj trije člani sveta. Svet agencije odloča z večino vseh glasov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsedujočega. Svet agencije sestavljajo:
 
Ivana Nedižavec Korada, predsednica, šestletni mandat poteče junija 2020,
Mojca Veljkovič, šestletni mandat poteče junija 2020,
mag. Mirko Horvat, šestletni mandat poteče junija 2020,

prof. dr. Maks Babuder, šestletni mandat poteče junija 2023,
Mitja Breznik, šestletni mandat poteče junija 2023,
Sandi Šterpin, šestletni mandat poteče junija 2023.

 

Poslovnik

Poslovnik Agencije za energijo smo objavili 10. oktobra 2014.

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 13:09
Datum posodobitve
10.06.2019 13:15
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo