Organi agencije

Organa agencije sta direktor in šestčlanski svet agencije.

 

Direktorica agencije

Agencijo vodi in je odgovorna za njeno poslovanje direktorica mag. Duška Godina, ki ima tudi naslednje naloge:

 • predstavlja agencijo in jo zastopa v pravnem prometu,
 •  izdaja posamične akte agencije,
 • odloča o pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih na agenciji,
 • določa notranjo organizacijo agencije in sistemizacijo delovnih mest,
 • imenuje vodilne delavce agencije,
 • odgovarja za zakonitost dela agencije.

Direktorico imenuje svet agencije za dobo šestih let.

 

Svet agencije

Svet agencije ima naslednje naloge:

 • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil,
 • izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti, h katerim na podlagi Energetskega zakona daje soglasja agencija,
 • sprejema program dela agencije, finančni načrt in poslovno poročilo agencije,
 • sprejema poročilo agencije o stanju na področju energetike,
 • nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja,
 • imenuje in razrešuje direktorja agencije,
 • opravlja druge naloge, določene z Energetskim zakonom ali splošnim aktom agencije.

Svet agencije sestavljajo predsednik in člani sveta, ki jih imenuje in razrešuje državni zbor za dobo šestih let.

Predsednik in člani sveta niso zaposleni v agenciji.

 

Svet agencije sestavljajo:

dr. Franc Žlahtič, predsednik, mandat poteče junija 2026,
prof. dr. Borut Bratina, šestletni mandat poteče junija 2026,
dr. Janez Kopač, mandat poteče junija 2026,
Mitja Breznik, šestletni mandat poteče junija 2029,
Sandi Šterpin, šestletni mandat poteče junija 2029.

 

Poslovnik

Poslovnik Agencije za energijo z dne 30. septembra 2014

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Agencije za energijo z dne 3. septembra 2020

Poslovnik Agencije za energije (neuradno prečiščeno besedilo)

Meta informacije
Datum objave
25.11.2022 11:15
Datum posodobitve
03.07.2023 10:43
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo