Organi agencije

Organa agencije sta direktor in šestčlanski svet agencije.

 

Direktorica agencije

Agencijo vodi, in je odgovorna za njeno poslovanje, direktorica mag. Duška Godina, ki ima tudi naslednje naloge:

 • predstavlja agencijo in jo zastopa v pravnem prometu;
 •  izdaja posamične akte agencije;
 • odloča o pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih na agenciji;
 • določi notranjo organizacijo agencije in sistemizacijo delovnih mest;
 • imenuje vodilne delavce agencije;
 • odgovarja za zakonitost dela agencije.

Direktorico imenuje svet agencije za dobo 6 let.

 

Svet agencije

Svet agencije ima naslednje naloge:

 • sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
 • izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti, h katerim na podlagi Energetskega zakona daje soglasja agencija;
 • sprejema program dela agencije, finančni načrt in poslovno poročilo agencije;
 • sprejema poročilo agencije o stanju na področju energetike;
 • nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;
 • imenuje in razrešuje direktorja agencije;
 • opravlja druge naloge, določene z Energetskim zakonom ali splošnim aktom agencije.

Svet agencije sestavljajo predsednik in člani sveta, katere imenuje in razrešuje državni zbor za dobo šest let.

Predsednik in člani sveta niso zaposleni v agenciji.

 

Svet agencije sestavljajo:

dr. Fenc Žlahtič, predsednk, šestletni mandat poteče junija 2026
prof. dr. Borut Bratina, šestletni mandat poteče junija 2026,
Aleš Ferlež, šestletni mandat poteče junija 2026,

prof. dr. Maks Babuder, namestnik predsednika, šestletni mandat poteče junija 2023,
Mitja Breznik, šestletni mandat poteče junija 2023,
Sandi Šterpin, šestletni mandat poteče junija 2023.

 

Poslovnik

Poslovnik Agencije za energijo, z dne 30. septembra 2014

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Agencije za energijo, z dne 3. septembra 2020

Poslovnik Agencije za energije (neuradno prečiščeno besedilo)

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 13:09
Datum posodobitve
27.06.2022 08:45
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Drugo