Električna energija - temelj sodobnega načina življenja, tehnološkega razvoja in doseganja podnebne nevtralnosti

Leto 2019 je zaznamoval postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki za obdobje do leta 2030 določa cilje in ukrepe energetske podnebne politike ter nosilce izvajanja ukrepov. Na področju razogljičenja želimo zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %, izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %, doseči 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in zagotoviti 3-odstotni delež BDP za vlaganja v raziskave in razvoj. Slovenija svoj energetski sistem že preoblikuje, Svetovni gospodarski forum nas je po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope.

 

 

V Sloveniji smo v letu 2019 z domačo proizvodnjo električne energije pokrili 83,5 % porabe končnih odjemalcev, delež obnovljivih virov je v skupni proizvodnji znašal 33,6 %, število končnih odjemalcev se je povečalo, 0,6 % uporabnikov na distribucijskem sistemu pa je že nastopalo v vlogi odjemalca in proizvajalca. Na vseh slovenskih mejah je bil uveljavljen ciljni evropski model dodeljevanja medobmočnih prenosnih zmogljivosti. Na slovenskem borznem trgu se je obseg trgovanja povečal, cene pasovne in vršne energije na trgu za dan vnaprej so se znižale. Veleprodajni trg z električno energijo ostaja dobro razvit z visoko stopnjo likvidnosti. Na maloprodajnem trgu je bilo aktivnih 22 dobaviteljev, ki so oskrbovali 960.051 odjemalcev, končne cene električne energije pa so se zvišale kljub 3,6-odstotnemu znižanju omrežnine. Po standardu kupne moči je bila cena oskrbe z električno energijo za značilnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji pod povprečjem EU. 

 

Obratovalo je že 4686 naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, skupno število električnih vozil se je v enem letu povečalo za dobro tretjino. Ob koncu leta 2019 je bilo že skoraj tri četrtine uporabnikov na distribucijskem sistemu opremljenih z naprednimi merilnimi napravami, ki so pomemben gradnik pametnih omrežij in aktivnejšega sodelovanja odjemalcev. Končnim odjemalcem je bil omogočen enoten dostop do podrobnih merilnih podatkov. Agencija za energijo je posodobila namenske spodbude za naložbe v pametna omrežja, raziskave in razvoj s ciljem omogočiti intenzivnejše uvajanje novih tehnologij in inovativnih pristopov pri upravljanju omrežij in energije. Izvedli smo prvi sklop javnega posvetovanja o uvajanju trga s prožnostjo v Sloveniji, nadaljnji razvoj aktivnega odjema in trga bo odvisen od učinkovite odprave normativnih ovir, ozaveščanja odjemalcev o pomembnosti njihove aktivne vloge ter od razvoja novih poslovnih modelov.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2019.

 

Informacije o omrežjih, trgih, elektromobilnosti, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
21.10.2020 12:11