Imenovanje IOTEE

Agencija za energijo je na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti imenovala družbo BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, kot imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na trgovalnem območju Republike Slovenije.

Družba BSP je imenovana kot IOTEE za obdobje štirih let, ki začne teči z 21. 12. 2015. Naloga IOTEE je izvajanje spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Spajanje trgov predstavlja implicitno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, pri čemer se tržni udeleženci hkrati potegujejo za energijo in razpoložljive prenosne zmogljivosti. Taka vrsta dodeljevanja lahko poteka samo med posameznimi borzami z električno energijo ali znotraj ene borze, ki deluje na več trgovalnih območjih. Trgovalna območja so lahko območja posamezne države, kot je to primer v Sloveniji, lahko pa so tudi posamezna območja znotraj posameznih držav. To pomeni, da lahko naloge IOTEE izvajajo le borze z električno energijo, saj njihove naloge vključujejo prejemanje naročil s strani tržnih udeležencev, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje poravnave ter kliringa pogodb, ki izhajajo iz trgovanja z električno energijo.

Razpis za imenovanje IOTEE

Skladno s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (v nadaljevanju Uredba 2015/1222) vabi Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) vse zainteresirane kandidate k oddaji vloge za določitev kot imenovani operater trga z električno energijo (v nadaljevanju IOTEE) na območju Republike Slovenije za obdobje štirih let.

Kandidati morajo svoje vloge za določitev kot IOTEE oddati najkasneje do 23. oktobra 2015. Vloge morajo biti oddane v fizični ali elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloge je treba oddati v slovenskem jeziku, razen dokazil o izpolnjevanju meril iz 6. člena Uredbe 2015/1222, ki so lahko tudi v angleškem jeziku. Po potrebi lahko agencija zahteva tudi overjen prevod posameznih dokumentov v slovenski jezik.

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2015/1222 bo agencija nove prispele vloge za imenovanje kot IOTEE obravnavala enkrat letno. Vsaka vloga, ki bo na naslov agencije prispela po zgoraj navedenem roku, bo upoštevana v postopku za imenovanje IOTEE v letu 2016.

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se, prosimo, obrnite na g. Gorazda Škerbineka, tel.: 02 234 0 321, e-pošta: gorazd.skerbinek@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.09.2015 09:33
Datum posodobitve
22.12.2015 11:17
Ključne besede
razpis iotee
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg