Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) je zaradi potrebe po spremembi posameznih členov akta, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2014, pripravila osnutek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.

Odločitev: V predvidenem roku so pripombe posredovali Elektro Celje, d. d., Elektro Maribor, d. d., Elektro Primorska, d. d., ELES, d. o. o.. Agencija je vse prispele pripombe podrobno preučila in nanje podala svoje odgovore ter utemeljene pripombe pri pripravi predloga akta tudi upoštevala. Odgovori na pripombe so zbrani v Tabeli pripomb in odgovorov na pripombe na predlog akta. Pripombe se nanašajo predvsem na člene, ki so s spremembo akta samo dodatno pojasnjeni (definicija stroškov škod, povzročenih zaradi vplivov narave, stroški amortizacije), na opredelitev povezovalnih zmogljivosti in člene iz Priloge III akta (Kakovost oskrbe).
Svet agencije je akt na 39. redni seji 16. decembra 2013 sprejel. Akt velja od 1. januarja 2014.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
28.11.2013
Datum zaključka:
05.12.2013
Datum objave
22.09.2014 08:05
Datum posodobitve
27.09.2014 20:52
Področja:
Javna obravnava aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)