Obnovljivi viri in učinkovita raba

 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15
 • Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 204/20
 • Pravila za delovanje centra za podpore Uradni list RS 88/16
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje Uradni list RS 6/19 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije Uradni list RS 57/21
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Uradni list RS 89/08 25/09 58/12 17/14 - EZ-1
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 1/1646/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010 Uradni list RS 106/10
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase Uradni list RS 37/09 17/14 - EZ-1 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 182/20
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom Uradni list RS 14/20
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 46/15 76/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore Uradni list RS 21/09 33/10 45/12 17/14 - EZ-1
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom Uradni list RS 74/1674/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo Uradni list RS 46/19
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 17/19 197/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju Uradni list RS 52/16 116/20 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije Uradni list RS 96/14 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta