Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja toplote in energetskih plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnimi sistemi. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.


Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi četrtega odstavka 40. člena, tretjega in petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.

Energetski zakon, objavljen v Uradnem listu RS št. 17/14, ki je začel veljati 22. marca 2014, je v slovensko zakonodajo prenesel več direktiv s področja trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in toplote. V letu 2020 je prišlo do preoblikovanja zakonodaje na področju energetike. Posamezne energetske vsebine, do sedaj urejene v EZ-1, so se uredile v ločenih zakonih, z namenom, da se ločeno uredi področja energetske politike, električne energije, zemeljskega plina, toplote, učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije, da bo izvajanje regulativnih in strokovnih nalog javne uprave na tem področju lažje ter da bo omogočen hitrejši prenos in vsakokratna uskladitev nacionalne zakonodaje z evropsko. Zakon o oskrbi s toploto, sprejet leta 2022, ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto in energetskimi plini iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s prenosnimi sistemi, določa načine izvajanja distribucije toplote, pogoje in postopke za izvajanje GJS in tržne distribucije delovanja distribucijskega sistema, pravila varstva odjemalcev, obveznosti distributerjev, regulacijo cene toplote in obračun energije, pogoje in način priključevanja.


Nekatere vsebine so še zmeraj urejene v EZ-1, saj je v postopku sprejemanja tudi Zakon o energetski politiki, ki bo podrobneje vsebinsko uredil načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, pristojnosti, organizacijo in delovanje agencije, pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredelil energetsko infrastrukturo ter uredil nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:19
Datum posodobitve
06.07.2023 11:35
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Zakonodaja