Priključevanje in dostop do distribucijskega sistema

Soglasje za priključitev

Za priključitev na distribucijski sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, zaprt distribucijski sistem drugih energetskih plinov oziroma za spremembo parametrov priključitve mora odjemalec sistema, v čigar korist bo oziroma je izdano soglasje za priključitev, od distributerja pridobiti soglasje za priključitev oziroma spremembo parametrov priključitve.

 

Pogoje za priključitev določi distributer v sistemskih obratovalnih navodilih oziroma splošnih pogodbenih pogojih, če se  dejavnost distribucije ne izvaja kot gospodarska javna služba.

 

Na lastniški distribucijski sistem se lahko priključi tudi odjemalec, ki po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, ni solastnik ali skupni lastnik lastniškega distribucijskega sistema, če za priključitev predhodno pridobi soglasje lokalne skupnosti.

 

Pogodba o dobavi

Odjemalec sistema mora z distributerjem skleniti pogodbo o dobavi toplote ali drugega energetskega plina, ki mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki, pri tem pa distributer ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje toplote ali drugega energetskega plina.
Pogodbo o dobavi toplote ali drugih energetskih plinov je dolžan distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, skleniti tudi z osebo, ki ni imetnik soglasja za priključitev, če ta oseba pridobi dovoljenje imetnika soglasja za priključitev, da prek njegovega priključka odjema toploto ali druge energetske pline.

 

Informacije o veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo mora distributer odjemalcem zagotoviti na enem mestu (v kontaktni točki).

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 08:56
Datum posodobitve
29.10.2021 15:38
Področja
Poslovni odjemalci