Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029


Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.


Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.


Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke. Po potrebi bo agencija pripravila tudi javno obravnavo prejetih pripomb in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.


Rok za oddajo pripomb na razvojni načrt je bil 15. julij 2019.

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029

Agencija je v obdobju od 12. 6. 2019 do 15. 7. 2019 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.


Agencija v posvetovalnem postopku ni prejela nobene pripombe.


Agencija je v nadaljevanju proučila, ali desetletni razvojni načrt pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt skladen z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2018 – ENTSOG).


Agencija je o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu je agencija izdala soglasje.


10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029 potrjen

Agencija je 6. 5. 2020 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
12.06.2019
Datum zaključka:
15.07.2019
Datum objave
12.06.2019 10:02
Datum posodobitve
12.05.2020 08:48
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje
Področja:
Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)