Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

30.08.2018 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 30.08.2018 30.10.2018 7

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Posvetovanje z uporabniki omrežja o novi relevantni točki prenosnega sistema zemeljskega plina

30.08.2018 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 20.08.2018 14.09.2018 1

Namen posvetovalnega postopka je seznanitev uporabnikov prenosnega sistema zemeljskega plina z načrtovano novo relevantno točko in v zvezi s tem pridobiti različna mnenja in predloge.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028

12.06.2018 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 13.06.2018 16.07.2018 2

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja - pogledi za novo regulativno obdobje

24.11.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 24.11.2017 08.01.2018 4

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih. Zato je agencija pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.10.2017 29.11.2017 5

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Prilagajanje odjema

29.03.2012 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2012 18.05.2012 4

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

Javna posvetovanja