Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

12.06.2019 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.06.2019 15.07.2019 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja - pogledi za novo regulativno obdobje

24.11.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 24.11.2017 08.01.2018 4

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih. Zato je agencija pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.10.2017 29.11.2017 5

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 05.07.2019 31.12.2019 6

Posvetovalni dokument predstavlja izhodiščni sklop posvetovanja za vzpostavitev trga s prožnostjo, katerega cilj je zagotovitev skupne ravni razumevanja problematike pri vseh deležnikih in identifikacija področij, ki so iz vidika implementacije najbolj zahtevna in bodo zahtevala podrobnejšo obravnavo v procesu uvajanja trga s prožnostjo v Sloveniji. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem. Javno posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020 in sicer z izhodiščnim stališčem agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Prilagajanje odjema

29.03.2012 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2012 18.05.2012 4

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

Javna posvetovanja