Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

 

Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu. Po končanem posvetovalnem postopku bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter pozvali operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo izdano tudi soglasje.

 

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na naslov info@agen-rs.si do 12. julija 2021.

 

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031

 

Agencija je v obdobju od 11. 6. 2021 do 12. 7. 2021 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

 

Agencija v posvetovalnem postopku ni prejela nobene pripombe oziroma predloga zainteresiranih strani.

 

Agencija bo v nadaljevanju proučila, ali je desetletni razvojni načrt skladen s slovensko zakonodajo in z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2020 – ENTSOG).

 

Agencija bo o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu bo agencija izdala soglasje.

 

 

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031 potrjen

Agencija je 22. 11. 2021 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
08.06.2021
Datum zaključka:
12.07.2021
Datum objave
08.06.2021 08:41
Datum posodobitve
06.12.2021 11:44
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)