Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032

 

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu. Po končanem posvetovalnem postopku bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter pozvali operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo izdano tudi soglasje.

 

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na naslov info@agen-rs.si do 11. julija 2022.

 

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032

 

Agencija je v obdobju od 10. 6. 2022 do 11. 7. 2022 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

 

Agencija v posvetovalnem postopku ni prejela nobene pripombe oziroma predloga zainteresiranih strani.

 

Agencija bo v nadaljevanju proučila, ali je desetletni razvojni načrt skladen s slovensko zakonodajo in z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2020 – ENTSOG).

 

Agencija bo o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu bo agencija izdala soglasje.

 

 

Ustavitev postopka odločanja o izdaji soglasja k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032

 

Operater prenosnega sistema je 14. 3. 2023 agencijo obvestil, da zaradi bistveno spremenjenih razmer na trgu zemeljskega plina v letu 2022 svojo vlogo za izdajo soglasja k razvojnemu načrtu prenosnega sistema umika. Zato je agencija v skladu s 135. členom Zakona o upravnem postopku postopek ustavila.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
10.06.2022
Datum zaključka:
11.07.2022
Datum objave
10.06.2022 10:54
Datum posodobitve
11.07.2023 13:22
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)