Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024—2033

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu. Po končanem posvetovalnem postopku bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter pozvali operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta. K ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta bo izdano tudi soglasje.

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na naslov info@agen-rs.si do 10. julija 2023.

 

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033
 
Agencija je v obdobju od 7. 6. 2023 do 10. 7. 2023 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu. 
 
Agencija je v posvetovalnem postopku prejela dve pripombi oziroma predloga, ki ju v celoti objavlja. 
 
Agencija bo v nadaljevanju proučila, ali desetletni razvojni načrt pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku in ali je razvojni načrt skladen z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2022 – ENTSOG).
 
Agencija bo o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu bo agencija izdala soglasje.
 
Prejete pripombe oziroma predlogi:
 
 

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033, potrjen

Agencija je 18. 4. 2024 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
07.06.2023
Datum zaključka:
10.07.2023
Datum objave
05.06.2023 11:52
Datum posodobitve
25.04.2024 09:39
Ključne besede
prenosno omrežje javno posvetovanje plinovodi
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)