Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja - pogledi za novo regulativno obdobje

Na področju oskrbe z električno energijo smo priča spremembam, kot so povečanje lastne proizvodnje električne energije pri končnih odjemalcih, večanje deleža proizvodnje iz obnovljivih virov, vgrajevanje pametnih števcev in s tem pridobivanje ažurnih podatkov o porabi/proizvodnji električne energije pri uporabnikih, fleksibilnost odjema električne energije, uporaba hranilnikov električne energije itd. Spremembe vplivajo na tehnične in ekonomske značilnosti prenosnega in distribucijskega sistema električne energije na eni strani ter na drugi strani na odjemalce in na značilnosti njihovega odjema. Zaradi prilagoditve navedenim spremembam so potrebne nove investicije v omrežja, ki zahtevajo dovolj virov za pokrivanje stroškov investicij. Zaradi optimalnega prilagajanja spreminjajoči se proizvodnji in povpraševanju so potrebni novi pristopi za določitev omrežnine in tarifnega sistema, kar predstavlja poseben izziv za regulatorja. Naloga regulatorja je, da z določitvijo tarif zagotovi pravilno ravnovesje med interesi vseh udeležencev na trgu tako, da upošteva enako obravnavanje vseh uporabnikov sistema ob njegovem hkratnem razvoju.

 

Zato je agencija pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

 

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
24.11.2017
Datum zaključka:
08.01.2018
Datum objave
24.11.2017 13:41
Datum posodobitve
12.03.2018 10:09
Ključne besede
tarifne postavke obračunavanje omrežnine posvetovalni dokument aktivni odjemalec odjemne skupine
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)