Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

Cilje iz zakonodajnega svežnja Čista energija za vse Evropejce bo mogoče doseči le z uvajanjem prožnosti na področjih rabe, proizvodnje in shranjevanja energije. Trenutno je v ospredju predvsem prožnost na področju električne energije. Pri tem sta gonilna elementa potrebnih sprememb  učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg. Evropski regulatorji močno podpirajo zasnovo trga, ki zagotavlja, da vsi viri prožnosti prispevajo k blaženju povečane intermitence in spreminjajočih se vzorcev odjema ter da se ob tem uporabijo vse možnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije, zato v svojih priporočilih  predlagajo določene zakonodajne spremembe ob upoštevanju nacionalnih specifik.

 

Na podlagi dolgoročne vizije bo v letu 2050 odjemalec polno angažiran v omrežnih in tržnih dejavnostih (v kontekstu nudenja prožnosti), energetski sistemi, v katere so integrirani najrazličnejši viri, so medsebojno integrirani (pretvorba energije za potrebe sezonske hrambe), digitalizacija je prisotna vsepovsod, odjemalec polno izkorišča povezljivost, komunikacije, analitiko in digitalizacijo, operaterji na podlagi medsebojne koordinacije v realnem času izkoriščajo digitalno infrastrukturo in s pomočjo avtomatizacije zagotavljajo zanesljivo obratovanje sistema. Pričujoče posvetovanje se sicer osredotoča na začetno fazo prehoda v končno stanje prej omenjene vizije in obenem zožuje fokus na elektroenergetski sistem ter na trg z električno energijo.

 

Posvetovalni dokument je v izhodiščnem sklopu obravnaval domeno trga s prožnostjo in z njim povezanih konceptov in vlog, v kateri igrajo ključno vlogo aktivni odjemalec, elektrooperaterja, dobavitelji oziroma odgovorni bilančnih skupin, agregatorji, ponudniki energetskih storitev ter operater trga. Dokument pa je bil namenjen tudi zakonodajalcu, izdajateljem sekundarne zakonodaje na področju trga z električno energijo, Informacijskemu pooblaščencu, znanosti in raziskovalcem, posameznikom in poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu ali načrtujejo rešitve IT za podporo poslovnim procesom na nacionalni in regionalni ravni ali ravni EU.

 

Agencija je na podlagi prejetih odzivov zainteresiranih potrdila svojo preliminarno oceno, da je uvajanje trga s prožnostjo v Sloveniji v začetni fazi. Z objavo pričujočega posvetovalnega dokumenta je dosegla naslednje vmesne cilje:

  • izdelava in javna objava celovite strokovne podlage, ki obravnava vse ključne vidike vzpostavitve trga s prožnostjo na ravni visoko nivojske obravnave;
  • zpostavitev skupne ravni razumevanja problematike;
  • vzpostavitev procesa za širšo strokovno obravnavo izpostavljenih tematik;
  • oblikovanje določenih preliminarnih stališč agencije ter pojasnil pogledov nacionalnega regulativnega organa, ki so vključeni v ta dokument.  

 

Z aktivnim sodelovanjem udeležencev posvetovalnega procesa je bilo mogoče zaznati podobna stališča in zapreti določena tematska področja. Druga tematska področja pa je bilo v izhodiščnem sklopu posvetovanja mogoče nekoliko bolje izostriti in razjasniti, kar je dober temelj za prihodnje sklope posvetovanj.

Rezultat izhodiščnega sklopa posvetovanja je t.i. integralni posvetovalni dokument (objavljen spodaj), ki je popravljena in dopolnjena verzija dokumenta, ki je bil predmet javne obravnave: med dopolnitvami so tako nove vsebine kot tudi kvantitativna ocena odzivov na vsebino dokumenta oziroma stališča agencije. Dodatno pa integralni posvetovalni dokument  vsebuje še določena pojasnila v zvezi z odzivi deležnikov ter nova, vmesna stališča agencije.  

Javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo se bo nadaljevalo z obravnavo izbranih tematskih sklopov, ki bodo podprta z novimi posvetovalnimi vsebinami. Po koncu vseh predvidenih sklopov agencija načrtuje objavo končnih krovnih stališč. Vmesni rezultati posvetovanja bodo različne strokovne podlage ter vmesna stališča agencije o izbranih vsebinah v obravnavi v okviru posameznega posvetovalnega sklopa. S stališči želi agencija aktivno prispevati k aktivnostim v okviru implementacije svežnja Čista energija za vse Evropejce v obliki novega energetskega zakona in sekundarne zakonodaje (SONDSEE, Pravila za delovanje trga z elektriko, itd.).

 

Naslednji načrtovani sklopi v okviru zadevnega posvetovalnega procesa so:

  • model (neodvisnega) agregatorja in povezane vsebine;
  • tržni procesi in trgovalne platforme.

 

Opomba: Opravljene so bile manjše oblikovne spremembe (sprememba verzije datotek iz 1.0 v 1.1).


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
05.07.2019
Datum zaključka:
22.05.2020
Datum objave
22.05.2020 12:48
Datum posodobitve
24.05.2020 21:42
Ključne besede
prilagajanje odjema sistemske storitve pametna omrežja nove energetske storitve aktivni odjemlec agregator varstvo osebnih podatkov trg s prožnostjo
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)