Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031

08.06.2021 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 08.06.2021 12.07.2021 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

14.04.2021 Odprto 14.04.2021 30.09.2021 22

Agencija izvaja javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV in UP Comillas. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, neodvisni agregator, energetske skupnosti itd.). Glavni rezultat projekta bo prenovljena metodologija obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom, ki je eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe sistema. Prenova naslavlja ustrezne izzive energetskega prehoda v nizkoogljično družbo in osrednje vloge opolnomočenega odjemalca z upoštevanjem vseh regulativnih načel, posebej še povračilo stroškov, ekonomsko učinkovitost, nediskriminatornost in preglednost.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

29.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 29.01.2021 18.03.2021 9

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja ZP

Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

13.10.2020 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 13.10.2020 28.10.2020 4

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina. Izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo podlaga za izpolnitev zahteve petega odstavka 251. člena Energetskega zakona, ki določa, da je reguliran donos operaterja sistema med drugim odvisen tudi od učinkovitosti uporabe sistema. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se uporabnikom sistema in operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženi metodologiji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030

11.06.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.06.2020 13.07.2020 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

22.05.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.07.2019 22.05.2020 7

Agencija za energijo je posvetovalni dokument nadgradila z določenimi vsebinami, stališči in pojasnili v ciljno izhodiščno strokovno podlago. Ta podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem. Javno posvetovanje se nadaljuje z obravnavo izbranih ožjih tematskih sklopov in se bo predvidoma zaključilo v letu 2020. Agencija za energijo bo v okviru posvetovalnega procesa objavljala svoja stališča agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Neodvisni agregator na slovenskih trgih električne energije - aktualni vidiki

22.05.2020 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 26.05.2020 31.10.2020 8

Agencija za energijo v sodelovanju z operaterjem trga, elektrooperaterjema in distribucijskimi podjetji nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo z objavo novega posvetovalnega dokumenta, ki se osredotoča na problematiko, povezano z uveljavitvijo vloge (neodvisnega) agregatorja na trge električne energije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

03.04.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 03.04.2020 04.05.2020 10

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029

12.06.2019 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2019 15.07.2019 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

30.08.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 30.08.2018 30.10.2018 7

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Posvetovanje z uporabniki omrežja o novi relevantni točki prenosnega sistema zemeljskega plina

30.08.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.08.2018 14.09.2018 1

Namen posvetovalnega postopka je seznanitev uporabnikov prenosnega sistema zemeljskega plina z načrtovano novo relevantno točko in v zvezi s tem pridobiti različna mnenja in predloge.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028

12.06.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2018 16.07.2018 2

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom

23.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.04.2018 11.05.2018 6

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenja udeležencev trga in širše javnosti o trenutnem stanju na slovenskem trgu z zemeljskim plinom kot tudi mnenja, stališča in razmišljanja o možnem oziroma želenem razvoju slovenskega trga zemeljskega plina v okviru možnih povezav.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja - pogledi za novo regulativno obdobje

24.11.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 24.11.2017 08.01.2018 4

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih. Zato je agencija pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.10.2017 29.11.2017 5

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

06.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.06.2017 10.07.2017 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Elektromobilnost (2. cikel)

27.01.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.05.2014 27.01.2017 6

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Dokument predstavlja smernice kot zaključek 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji.

Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026

13.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2016 23.12.2016 8

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij

16.09.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.09.2015 25.09.2015 1

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025

11.06.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2015 15.07.2015 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
— 20 Items per Page
Prikazujem 1 - 20 od 24 rezultatov.