452-191/2022/2

08.12.2022 08.12.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena, je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-171/2021/6

06.12.2022 28.12.2022 1

Nepopolna presoja možnosti priključitve – preveriti dejanski napetostni profil v omrežju in prikazati izmerjene vrednosti napetosti (program Qgis), po potrebi preveriti vse ostale ''Posebne pogoje za priključitev'', kot jih določa priloga 5 SONDSEE v poglavju V.6 (optimizacija odcepov na TP, alternativno mesto priključitve, omejitev delovne moči proizvodne naprave, povečanje kratkostične moči omrežja in drugo) ter zadevo proučiti z vidika nesorazmernih stroškov.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-37/2022/6

28.07.2022 08.06.2022 1

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-51/2022/5

28.07.2022 26.05.2022 1

Ponovna priključitev - sprememba lastništva - dejansko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi javno dostopnih podatkov iz zemljiške knjige – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-34/2022/3

28.07.2022 26.05.2022 1

Če bo priključitev možna po izgradnji nove TP ter dograditvi SN omrežja, mora organ prve stopnje pred izdajo odločbe stranko seznaniti z (nesorazmernimi) stroški po 139/16 člen ZOEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki