Distribucijsko omrežje

Distribucijsko omrežje je priključeno na prenosno omrežje prek razdelilno-transformacijskih postaj. Sestavljajo ga transformatorske postaje in električni vodi različnih napetostnih nivojev (110 kV, 1-35 kV ter 0,4 kV), ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem.  Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.

 

Operater distribucijskega sistema

ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo.

 

Na podlagi pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za operaterja distribucijskega sistema električne energije v imenu ELES izvajajo distribucijsko dejavnost naslednja distribucijska podjetja:

 

Zaprti distribucijski sistemi

Po pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema ima operater zaprtega distribucijskega sistema enake pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima na podlagi Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) in na podlagi ZOEE izdanih podzakonskih aktov distribucijski operater, razen izjem, ki jih Agencija za energijo potrdi skladno s 90. členom ZOEE. Agencija je izdala dovoljenja k statusu zaprtega distribucijskega sistema elektrike petim družbam, ki so bile do izdaje dovoljenja obravnavane kot končni odjemalci prenosnega sistema električne energije, sedaj pa imajo status operaterja zaprtega distribucijskega sistema:

  • SIJ Acroni, d.o.o. (Koroška Bela, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice)
  • Petrol Energetika, d.o.o. (Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem), ki je bila 3. 5. 2018 pripojena k družbi Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana)
    • za elektroenergetske objekte, naprave in omrežja na geografsko zaokroženem območju bivše Železarne Ravne (Ravne, Dobja vas in Stražišče),
    • za elektroenergetske objekte, naprave in omrežja na geografsko zaokroženem območju bivše Železarne Štore (delno v Občini Štore in delno v Mestni občini Celje),
  • ZDS Jesenice, distribucija električne energije, d.o.o. (Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice) za elektroenergetske objekte, naprave in omrežja na geografsko zaokroženem območju dela kompleksa nekdanje Železarne Jesenice,
  • Talum Tovarna aluminija, d.d. (Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo) za elektroenergetske objekte, naprave in druge dele omrežja, ležeče na območju Taluma, in
  • Alpacem Cement, d.d. (Anhovo 1, 5210 Deskle) za elektroenergetske objekte, naprave in druge dele omrežja na geografsko zaokroženem območju kompleksa Salonit Anhovo.
Meta informacije
Datum objave
25.09.2014 10:45
Datum posodobitve
15.04.2024 14:37
Ključne besede
sodo distribucija distribucijsko omrežje distribucijski sistem elektro maribor elektro ljubljana elektro celje elektro primorska elektro gorenjska
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija