Izmenjava podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE in SPTE, priključenih na DEES

Posvetovalni dokument obravnava odprta vprašanja, iz faze načrtovanja rešitve, ki bo zagotovila avtomatizirano izmenjavo podatkov o proizvedeni električni energiji med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in agencijo. Agencija te podatke potrebuje v procesih, vezanih na zagotavljanje podporne sheme za OVE/SPTE. Zdaj se podatki o proizvedeni električni energiji med omenjenima udeležencema izmenjujejo na način, ki ni optimalen, prav tako je vprašljiva kakovost podatkov. Agencija ugotavlja, da so tudi nekateri drugi procesi izmenjave enakih podatkov, ki se izvajajo med drugimi udeleženci, prav tako neučinkovito zastavljeni ali pa se ne izvajajo zaradi omejitev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Ker je agencija v fazi analize identificirala možnost, da je mogoče s ponovno uporabo standardiziranih entitet reševati tudi problematiko izmenjave enakih podatkov med SODO in SOPO za potrebe zagotavljanja stabilnega obratovanja sistema ter med SODO in Borzenom za potrebe delovanja Centra za podpore, v tem dokumentu predlaga tudi rešitev za modeliranje in implementacijo nekaterih drugih procesov.

Stališče: Agencija za energijo (v nadaljevanju besedila Agencija), je na podlagi posvetovalnega dokumenta, pripomb k posvetovalnemu dokumentu ter mnenj z javne obravnave pripravila dopolnjen dokument Izmenjava podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE in SPTE, priključenih na DEES – Stališča agencije.

Stališča so oblikovana tako, da je ohranjena vsebina posvetovalnega dokumenta razen uvodnega dela in nekaterih delov besedila, kjer je to posebej navedeno.

Dodana so stališča in priporočila agencije, nastala na podlagi ugotovitev iz javne obravnave. Priporočila niso dodana k vsem poglavjem, pač pa zgolj k tistim, za katere smo v javnem posvetovanju dobili dovolj relevantnih odgovorov z javnega posvetovanja. Priporočila dopolnjujejo obravnavano vsebino v nekaterih primerih pa tudi podajajo stališča agencije na vprašanja, zastavljena v posvetovalnem dokumentu. Smernice v nekaterih priporočilih ne podajajo končnega odgovora, pač pa predlagajo nadaljnjo presojo.

Agencija je v procesu priprave smernic identificirala naloge, ki jih je smotrno izvesti v okviru vprašanj izpostavljenih v posvetovalnem dokumentu. O vseh nadaljnjih aktivnostih agencije, povezanih z izmenjavo podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE/SPTE, priključenih na DEES, bomo zainteresirano javnost sproti obveščali na naši spletni strani.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
27.10.2013
Datum zaključka:
25.11.2013
Datum objave
27.10.2013 07:27
Datum posodobitve
24.04.2015 16:01
Področja:
Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)