Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina skladno z določili Energetskega zakona (EZ-1) vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi pripravi in agenciji predloži v potrditev desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

 

Agencija je v obdobju od 11. 6. 2015 do 14. 7. 2015 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

Agencija v posvetovalnem postopku ni prejela nobene pripombe oziroma predloga zainteresiranih strani.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
12.06.2015
Datum zaključka:
15.07.2015
Datum objave
11.06.2015 03:15
Datum posodobitve
14.07.2017 12:04
Ključne besede
prenosni sistem javno posvetovanje
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)