Izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja

Obrazložitev projektne nalog "Strokovne podlage in izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja".


Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v nadaljevanju ZSROVE) zadolžena za izdajo splošnega akta, s katerim predpiše način za preračun vrednosti kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Preračun vrednosti kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja se nanaša na:

  • podatek o učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja: doseganje merila učinkovitosti, povprečni letni delež toplote iz obnovljivih virov energije, odvečne toplote in visoko učinkovite soproizvodnje v prodani toploti končnim odjemalcem;
  • vrednost faktorja primarne energije za sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja za preteklo koledarsko leto in
  • vrednost izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije iz sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja za preteklo koledarsko leto.

Agencija je za namen izvajanja določb 4. odstavka 57. člena skupaj s strokovnim partnerjem izvedla projektno nalogo, katere cilj je bil izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja in učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja skladno z določbami ZSROVE in drugih veljavnih predpisov, ki se uporabljajo v povezavi s tem področjem.

 

V projektni nalogi Strokovne podlage in izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja so predstavljena izhodišča in priporočila, kako te kazalnike izračunati in katere podatke v povezavi z delovanjem sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja je treba zbirati za ta namen. Rezultati projektne naloge bodo v nadaljevanju uporabljeni pri pripravi metodologije preračuna kazalnikov, ki bo sestavni del splošnega akta, ki ga bo izdala agencija.

 

V posvetovalnem postopku želi agencija že pred izdajo splošnega akta distributerje toplote seznaniti z načinom preračuna kazalnikov in pridobiti mnenja, pripombe in predloge o predlagani metodologiji izračuna teh kazalnikov, ki je podrobno opisana v projektni nalogi.

 

Agencija bo prejete odgovore, predloge in pripombe k posvetovalnemu dokumentu objavila na svoji spletni strani ter po njihovi proučitvi oblikovala končno vsebino predmetne metodologije, ki bo sestavni del novo izdanega splošnega akta skladno z določbami ZSROVE.

 

Rok za oddajo pripomb k predlagani metodologiji je 19. april 2022.

 

Svoje pripombe in predloge pošljite na naslov Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor, oziroma na elektronski naslov info@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
04.04.2022
Datum zaključka:
19.04.2022
Datum objave
04.04.2022 12:45
Datum posodobitve
03.05.2022 15:28
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)