Izbira najprimernejšega načina za izračunavanje faktorjev primarne energije in izpustov ogljikovega dioksida za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja

04.04.2022 Zaključeno (odločitev sprejeta) 04.04.2022 19.04.2022 3

Agencija je začela javno posvetovanje v zvezi z izbiro najprimernejšega načina za izračunavanje kazalnikov, ki se nanašajo na sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, in sicer: • podatek o učinkovitosti; • vrednost faktorja primarne energije in • vrednost izpustov ogljikovega dioksida na enoto dobavljene energije. Na podlagi četrtega odstavka 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v nadaljevanju ZSROVE) je agencija zadolžena za izdajo splošnega akta, s katerim predpiše preračun navedenih faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se distributerjem toplote še pred izdajo splošnega akta skladno z določbami 57. člena ZSROVE omogoči seznanitev z načinom preračuna faktorjev oziroma kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter dajanje morebitnih pripomb in predlogov k metodologiji za preračun teh kazalnikov.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031

08.06.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 08.06.2021 12.07.2021 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje »Regulacija cene toplote v Sloveniji – plavajoče časovno obdobje pri oblikovanju cen toplote«

14.04.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.05.2023 16.06.2023 4

Agencija vabi predstavnike zainteresirane javnosti, da pošljejo svoje odgovore na zastavljena vprašanja v posvetovalnem dokumentu Regulacija cene toplote v Sloveniji – plavajoče časovno obdobje pri oblikovanju cen toplote

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna posvetovanja Sporočilo za javnost Metodologije agencije Regulirane dejavnosti Predlogi aktov

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

29.01.2021 Zaključeno (odločitev sprejeta) 29.01.2021 18.03.2021 9

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov neposredno povezanih držav članic in drugih zainteresiranih strani o predlaganih multiplikatorjih, sezonskih faktorjih, ter popustih za zakup prekinljive zmogljivosti.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja ZP

Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

13.10.2020 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.10.2020 18.03.2021 4

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina. Izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo podlaga za izpolnitev zahteve petega odstavka 251. člena Energetskega zakona, ki določa, da je reguliran donos operaterja sistema med drugim odvisen tudi od učinkovitosti uporabe sistema. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se uporabnikom sistema in operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženi metodologiji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja