Zemeljski plin - pomemben energent pri prehodu na čisto energijo

Leto 2019 je zaznamoval postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki za obdobje do leta 2030 določa cilje in ukrepe energetske podnebne politike ter nosilce izvajanja ukrepov. Na področju razogljičenja želimo zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %, izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %, doseči 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in zagotoviti 3-odstotni delež BDP za vlaganja v raziskave in razvoj. Slovenija svoj energetski sistem že preoblikuje, Svetovni gospodarski forum nas je po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope.

 

 

Poraba zemeljskega plina končnih odjemalcev se je ponovno rahlo povečala, znašala je 9652 GWh, povečal se je tudi zakup povezovalnih točk za prenos zemeljskega plina na Hrvaško. Oskrba z zemeljskim plinom je bila nemotena; 22 dobaviteljev je z zemeljskim plinom oskrbovalo 135.391 končnih odjemalcev. Končne cene zemeljskega plina v Sloveniji so se nekoliko znižale in za gospodinjske odjemalce ostale pod povprečjem cen v EU. 

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2019.

 

Informacije o omrežjih, trgih, avtomobilih na CNG, zakonodaji in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:05
Datum posodobitve
21.10.2020 12:09