Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028

 

Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

 

Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke. Po potrebi bo agencija pripravila tudi javno obravnavo prejetih pripomb in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.

 

Rok za oddajo pripomb na razvojni načrt je bil 16. julij 2018.

 

 

Objava rezultatov javnega posvetovanja o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028

 

Agencija je v obdobju od 13. 6. 2018 do 16. 7. 2018 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

 

Agencija je v posvetovalnem postopku prejela eno pripombo oziroma predlog uporabnika prenosnega omrežja, ki jo v celoti objavlja.

 

Agencija je v nadaljevanju proučila, ali desetletni razvojni načrt pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt skladen z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2017 – ENTSOG).

 

Agencija je o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu je agencija izdala soglasje.

 

Prejete pripombe oziroma predlogi:

  • Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028 potrjen


Agencija je 26. 11. 2018 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028. Razvojni načrt se nahaja tukaj.
 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
13.06.2018
Datum zaključka:
16.07.2018
Datum objave
12.06.2018 14:25
Datum posodobitve
08.04.2019 14:42
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)