Razvojni načrti

Razvojni načrt prenosnega omrežja 2021–2030 potrjen

Agencija je 19. marca 2021 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030.

 

Operater prenosnega sistema, Plinovodi, d.o.o., je 1. 6. 2020 agenciji v potrditev posredoval 10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030 in Naložbeni načrt za obdobje 2021–2023. Operater prenosnega sistema je predhodno izvedel posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da je med 22. 4. 2020 in 22. 5. 2020 objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani. V času razgrnitve predloga razvojnega načrta je operater prenosnega sistema prejel pripombe šestih zainteresiranih strani. Vse pripombe je operater prenosnega sistema predložil v vednost agenciji.

 

Skladno z določbami Energetskega zakona se je o razvojnem načrtu z dejanskimi in možnimi uporabniki sistema posvetovala tudi agencija, tako da je 11. 6. 2020 na svoji spletni strani objavila razvojni načrt ter pozvala vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb. V času posvetovalnega postopka, ki se je zaključil 13. 7. 2020, je agencija prejela eno pripombo, ki jo je v celoti objavila.

 

Agencija je pregledala predloženi razvojni načrt in pripombe, ki jih je prejel operater prenosnega sistema v okviru svoje javne obravnave kot tudi pripombo, ki jo je prejela v svojem posvetovalnem postopku. Prav tako je v skladu z metodologijo za naložbeni načrt proučila tudi naložbeni načrt ter operaterju prenosnega sistema podala svoje pripombe in predloge tako k razvojnemu kot tudi naložbenemu načrtu.

 

Operater prenosnega sistema je marca 2021 agenciji posredoval zadnjo – končno verzijo naložbenega načrta in končno verzijo razvojnega načrta. Agencija je po pregledu predloženih dokumentov ugotovila, da razvojni načrt opredeljuje za udeležence na trgu glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti, in vsebuje vse že sprejete naložbe ter opredeljuje nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih. Podan je tudi časovni okvir za vse naložbene projekte. Prav tako je agencija proučila tudi skladnost razvojnega načrta z nezavezujočim 10-letnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo in ugotovila, da med načrtoma ni pomembnejših razhajanj.

 

Agencija je proučila tudi k razvojnemu načrtu priložen naložbeni načrt. V postopku ocenjevanja naložbenega načrta je agencija presojala skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z metodologijo za naložbeni načrt. Agencija je ugotovila, da je naložbeni načrt usklajen z razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo za naložbeni načrt, kot to določa drugi odstavek 200. člena EZ-1. Agencija je tudi ugotovila, da je razpoložljivost virov financiranja naložb ustrezna in da so naložbe usklajene s finančnimi, ekonomskimi in razvojnimi merili.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:46
Datum posodobitve
09.04.2021 09:17
Ključne besede
razvojni načrti razvoj
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin