Razvojni načrti

Razvojni načrt prenosnega omrežja 2020–2029 potrjen

Agencija je 6. maja 2020 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.

 

Operater prenosnega sistema, Plinovodi, d.o.o., je 30. 5. 2019 agenciji v potrditev posredoval 10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029 in Naložbeni načrt za obdobje 2020–2022. Operater prenosnega sistema je predhodno izvedel posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da je v aprilu objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani. V času razgrnitve predloga razvojnega načrta je operater prenosnega sistema prejel pripombe 13 zainteresiranih strani. Vse pripombe je operater prenosnega sistema predložil v vednost agenciji.

 

Skladno z določbami Energetskega zakona se je o razvojnem načrtu z dejanskimi in možnimi uporabniki sistema posvetovala tudi agencija, tako da je 12. 6. 2019 na svoji spletni strani objavila razvojni načrt ter pozvala vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb. V času posvetovalnega postopka, ki se je zaključil 15. 7. 2019, agencija k objavljenemu razvojnemu načrtu ni prejela nobenih pripomb.

 

Agencija je pregledala predloženi razvojni načrt in pripombe, ki jih je prejel operater prenosnega sistema v okviru svoje javne obravnave. Prav tako je v skladu z metodologijo za naložbeni načrt proučila tudi naložbeni načrt ter operaterju prenosnega sistema podala svoje pripombe in predloge tako k razvojnemu kot tudi naložbenemu načrtu.

 

Operater prenosnega sistema je marca 2020 agenciji posredoval zadnjo – končno verzijo razvojnega načrta in naložbenega načrta. Agencija je po pregledu predloženih dokumentov ugotovila, da razvojni načrt opredeljuje za udeležence na trgu glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti, in vsebuje vse že sprejete naložbe ter opredeljuje nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih. Podan je tudi časovni okvir za vse naložbene projekte. Prav tako je agencija proučila tudi skladnost razvojnega načrta z ne-zavezujočim 10-letnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo in ugotovila, da med načrtoma ni pomembnejših razhajanj.

 

Agencija je proučila tudi k razvojnemu načrtu priložen naložbeni načrt. V postopku ocenjevanja naložbenega načrta je agencija presojala skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z metodologijo za naložbeni načrt. Agencija je ugotovila, da je naložbeni načrt usklajen z razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo za naložbeni načrt, kot to določa drugi odstavek 200. člena EZ-1. Agencija je tudi ugotovila, da je razpoložljivost virov financiranja naložb ustrezna in da so naložbe usklajene z razvojnimi merili.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:46
Datum posodobitve
12.05.2020 08:42
Ključne besede
razvojni načrti razvoj
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin