Razvojni načrti

Razvojni načrt prenosnega omrežja 2019–2028 potrjen

Agencija je 26. novembra 2018 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028.

 

Operater prenosnega sistema, Plinovodi, d.o.o., je 31. 5. 2018 agenciji v potrditev posredoval 10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028 in Naložbeni načrt za obdobje 2019–2021. Operater prenosnega sistema je predhodno izvedel posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da je v aprilu objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani. V času razgrnitve predloga razvojnega načrta je operater prenosnega sistema prejel pripombe šestih zainteresiranih strani. Vse pripombe je operater prenosnega sistema predložil v vednost agenciji.

 

Skladno z določbami Energetskega zakona se je o razvojnem načrtu z dejanskimi in možnimi uporabniki sistema posvetovala tudi agencija, tako da je 13. 6. 2018 na svoji spletni strani objavila razvojni načrt ter pozvala vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb. V času posvetovalnega postopka, ki se je zaključil 16. 7. 2018, je agencija k objavljenemu razvojnemu načrtu prejela eno pripombo oziroma predlog uporabnika sistema, ki ga je v celoti objavila.

 

Agencija je pregledala predloženi razvojni načrt in pripombe, ki jih je prejel operater prenosnega sistema v okviru svoje javne obravnave kot tudi pripombo, ki jo je prejela v svojem posvetovalnem postopku. Prav tako je v skladu z metodologijo za naložbeni načrt proučila tudi naložbeni načrt ter operaterju prenosnega sistema podala svoje pripombe in predloge tako k razvojnemu kot tudi naložbenemu načrtu.

 

Operater prenosnega sistema je oktobra agenciji posredoval zadnjo – končno verzijo naložbenega načrta, v novembru pa še končno verzijo razvojnega načrta. Agencija je po pregledu predloženih dokumentov ugotovila, da razvojni načrt, predložen novembra 2018, opredeljuje za udeležence na trgu glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti, in vsebuje vse že sprejete naložbe ter opredeljuje nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih. Podan je tudi časovni okvir za vse naložbene projekte. Prav tako je agencija proučila tudi skladnost razvojnega načrta z nezavezujočim 10-letnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo in ugotovila, da med načrtoma ni pomembnejših razhajanj.

 

Agencija je proučila tudi k razvojnemu načrtu priložen naložbeni načrt. V postopku ocenjevanja naložbenega načrta je agencija presojala skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z metodologijo za naložbeni načrt. Agencija je ugotovila, da je naložbeni načrt, predložen oktobra 2018, usklajen z razvojnim načrtom iz novembra 2018 in izdelan v skladu z metodologijo za naložbeni načrt, kot to določa drugi odstavek 200. člena EZ-1. Agencija je tudi ugotovila, da je razpoložljivost virov financiranja naložb ustrezna in da so naložbe usklajene z razvojnimi merili.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:46
Datum posodobitve
08.04.2019 13:38
Ključne besede
razvojni načrti razvoj
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin