Razvojni načrti

Razvojni načrt prenosnega omrežja 2022–2031 potrjen

Agencija je 22. novembra 2021 izdala soglasje k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031.

 

Operater prenosnega sistema, Plinovodi, d.o.o., je 1. 6. 2021 agenciji v potrditev posredoval 10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031 in Naložbeni načrt za obdobje 2022–2024. Operater prenosnega sistema je predhodno izvedel posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da je med 16. 4. 2021 in 16. 5. 2021 objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani. V času razgrnitve predloga razvojnega načrta je operater prenosnega sistema prejel pripombe dveh zainteresiranih strani. Vse pripombe je operater prenosnega sistema predložil v vednost agenciji.

 

Skladno z določbami Energetskega zakona se je o razvojnem načrtu z dejanskimi in možnimi uporabniki sistema posvetovala tudi agencija, tako da je 11. 6. 2021 na svoji spletni strani objavila razvojni načrt ter pozvala vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb. V času posvetovalnega postopka, ki se je zaključil 12. 7. 2021, agencija ni prejela nobene pripombe oziroma predloga dejanskih ali možnih uporabnikov sistema.

 

Agencija je pregledala predloženi razvojni načrt in pripombe, ki jih je prejel operater prenosnega sistema v okviru svoje javne obravnave kot tudi pripombo, ki jo je prejela v svojem posvetovalnem postopku. Prav tako je v skladu z metodologijo za naložbeni načrt proučila tudi naložbeni načrt ter operaterju prenosnega sistema podala svoje pripombe in predloge tako k razvojnemu kot tudi naložbenemu načrtu.

 

Operater prenosnega sistema je oktobra 2021 agenciji posredoval zadnjo – končno verzijo naložbenega načrta in končno verzijo razvojnega načrta. Agencija je po pregledu predloženih dokumentov ugotovila, da razvojni načrt opredeljuje za udeležence na trgu glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti, in vsebuje vse že sprejete naložbe ter opredeljuje nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih. Podan je tudi časovni okvir za vse naložbene projekte. Prav tako je agencija proučila tudi skladnost razvojnega načrta z nezavezujočim 10-letnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo in ugotovila, da med načrtoma ni pomembnejših razhajanj.

 

Agencija je proučila tudi k razvojnemu načrtu priložen naložbeni načrt. V postopku ocenjevanja naložbenega načrta je agencija presojala skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z metodologijo za naložbeni načrt. Agencija je ugotovila, da je naložbeni načrt usklajen z razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo za naložbeni načrt, kot to določa drugi odstavek 200. člena EZ-1. Agencija je tudi ugotovila, da je razpoložljivost virov financiranja naložb ustrezna in da so naložbe usklajene z razvojnimi merili. Agencija v tem postopku ni ugotavljala usklajenosti finančnih in ekonomskih kazalnikov s kriteriji iz metodologije za naložbeni načrt, saj predloženi naložbeni načrt ne vsebuje naložb, ki bi zahtevale tovrstno presojo.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 14:46
Datum posodobitve
06.12.2021 11:56
Ključne besede
razvojni načrti razvoj
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin