Zasilna oskrba

Distribucijski operater mora v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo, samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski operater takoj obvestiti odjemalca.

 

Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca zagotoviti dobavo tudi vsakemu:

  • gospodinjskemu odjemalcu in
  • malemu poslovnemu odjemalcu.

 

Cena dobave mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati za več kot 25 %. Ceno električne energije za zasilno oskrbo določi distribucijski operater v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave električne energije ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Če distribucijski operater ne določi cene električne energije za zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim odstavkom, jo določi agencija.

 

Distribucijski operater mora odjemalce obvestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe ter o obveznostih v zvezi z oskrbo ranljivih odjemalcev.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:09
Datum posodobitve
29.10.2021 15:22
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka