Priključevanje in dostop do sistema

Vsak odjemalec, ki se želi priključiti na elektroenergetsko omrežje, mora na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev pri elektrooperaterju pridobiti soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje.

 

Elektro operater v soglasju za priključitev predpiše pogoje za priključitev odjemalca na elektroenergetsko omrežje v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski oziroma prenosni sistem električne energije.

 

Postopek priključitve na elektroenergetsko omrežje

  1. Odjemalec pošlje elektrooperaterju izpolnjeno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev novega odjemalca.
  2. Elektrooperater izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti. Predpiše tehnične in finančne pogoje za priključitev. Določi tudi priključno moč, na podlagi katere se odjemalcu zaračuna omrežnina za priključno moč, ki jo mora odjemalec plačati pred priključitvijo na omrežje.
  3. Elektrooperater lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev, če odjemalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev ali bi priključitev odjemalca povzročila elektrooperaterju nastanek nesorazmernih stroškov, ki nastanejo zaradi razširitve ali ojačitve sistema. Elektrooperater pa je na zahtevo zavrnjenega odjemalca dolžan izvesti potrebne razširitve ali ojačitve sistema, če je odjemalec sam pripravljen plačati nesorazmerne stroške (stroške razširitve oz. ojačitve sistema, ki presegajo sorazmerne stroške).
  4. Na podlagi izdanega soglasja mora njegov imetnik v dveh letih izpolniti vse zahteve iz soglasja za priključitev. Če se gradi nov objekt, za katerega je treba po predpisih pridobiti gradbeno dovoljenje, mora imetnik soglasja v zgoraj navedenem roku elektrooperaterju predložiti dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
  5. Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred začetkom gradnje priključka skleneta imetnik soglasja in elektrooperater pogodbo o priključitvi. V njej se določijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. Priključek zajema sestav električnih vodov in naprav, ki je nujen za priključitev enega odjemalca na omrežje in ga elektrooperater opredeli v soglasju za priključitev.
  6. Po izvedbi priključka odjemalec poda elektrooperaterju pisno vlogo za priključitev objekta. Pri pregledu priključka elektrooperater tudi preveri, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani v soglasju.
  7. Pred začetkom odjema odjemalec izbere svojega dobavitelja električne energije in na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi z elektrooperaterjem sklene pogodbo o uporabi sistema.
  8. S podpisom pogodbe o uporabi sistema mora elektrooperater najpozneje v 8 delovnih dneh omogočiti odjem električne energije.

Več informacij v zvezi s postopkom priključitve na elektroenergetsko omrežje je na voljo na spletnih straneh SODO in spletnih straneh ELES.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:17
Datum posodobitve
25.05.2021 10:18
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka