Priključevanje in dostop do sistema

Vsak odjemalec, ki se želi priključiti na elektroenergetsko omrežje, mora na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev pri operaterju pridobiti soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje.

Operater sistema v soglasju za priključitev predpiše pogoje za priključitev odjemalca na elektroenergetsko omrežje v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije in Sistemskimi obratovalnimi navodili.

Postopek priključitve na elektroenergetsko omrežje

  1. Odjemalec pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev novega odjemalca.
  1. Operater sistema izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti. Predpiše tehnične in finančne pogoje za priključitev. Določi tudi omrežnino za priključno moč, ki jo mora odjemalec plačati pred priključitvijo na omrežje.
  1. Na podlagi izdanega soglasja mora njegov imetnik v dveh letih izpolniti vse zahteve iz soglasja za priključitev. Če se gradi nov objekt, za katerega je treba po predpisih pridobiti gradbeno dovoljenje, mora imetnik soglasja v zgoraj navedenem roku izdajatelju soglasja predložiti dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
  1. Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo skleneta imetnik soglasja in operater sistema pogodbo o priključitvi. V njej se določijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. 
  1. Po izvedbi priključka odjemalec poda operaterju pisno vlogo za priključitev objekta. Pri pregledu priključka operater preveri, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani v soglasju.
  1. Če priključek ne postane del distribucijskega omrežja, mora odjemalec pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja vzdrževanje omrežij, skleniti pogodbo o vzdrževanju priključka.
  1. Pri pregledu priključka izvajalec distribucijske dejavnosti določi številko merilnega mesta oziroma številko odjemnega mesta. V tem času se uporabnik tudi odloči za dobavitelja električne energije, ki lahko na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi v njegovem imenu z operaterjem sklene pogodbo o dostopu do omrežja.
  1. S podpisom pogodbe o dostopu do omrežja mora operater najpozneje v 8 delovnih dneh omogočiti odjem električne energije.
Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 09:17
Datum posodobitve
23.03.2017 13:53
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka