Zavrnitev zahteve za priključitev

Distributer, ki izvaja dejavnost distribucije kot gospodarsko javno službo, zavrne zahtevo za priključitev, če:

 

  • odjemalec sistema ne izpolnjuje pogojev za priključitev;
  • bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi;
  • bi priključitev distributerju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov. Nesorazmerni stroški so stroški izgradnje priključka do točke na sistemu, kjer je priključitev možna, oziroma stroški, ki bi nastali zaradi potrebne ojačitve obstoječega sistema, ali kombinacija obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanega odjema iz sistema na novem priključku oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo te naložbe (več 26. člen Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list RS, 44/22).

 

Splošni pogodbeni pogoji distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo, morajo biti skladni s sistemskimi obratovalnimi navodili, ki morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna ter pripravljena skladno s splošnim aktom agencije.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 13:22
Datum posodobitve
25.09.2023 14:49
Ključne besede
soglasje za priključitev priključevanje toplota drugi energetski plini
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki