Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija za energijo je skladno z 28. členom Uredbe 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin izvedla javno posvetovanje o predlogu stopenj popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev za tarifno obdobje 2022, ki je trajalo od 29. januarja do 18. februarja 2021. K podaji mnenja so bili poleg slovenskih deležnikov pozvani tudi nacionalni regulativni organi neposredno povezanih držav članic.


Posvetovanju so se odzvali Geoplin d.o.o., GIZ DZP, g.i.z., in Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Njihovi odzivi so objavljeni med dokumenti. Agencija prejetih pripomb pri pripravi akta ni upoštevala z naslednjimi pojasnili:

 

  • predlagani multiplikatorji so v okviru stopenj, določenih v Uredbi 2017/460, saj sta multiplikatorja za četrtletni in mesečni standardni produkt zmogljivosti med vrednostjo 1 in 1,5; multiplikatorja za dnevni in znotrajdnevni mesečni standardni produkt zmogljivosti pa sta med 1 in 3;
  • multiplikatorji so višji kot v sosednjih prenosnih sistemih, vendar menimo, da bi nižji multiplikatorji zaradi padajočih zakupov dolgoročnih zmogljivosti povzročili nižje prihodke iz omrežnine, kar bi povečalo tveganje povišanja tarifnih postavk omrežnine v naslednjih letih;
  • sezonski faktorji so določeni na podlagi 15. člena Uredbe 2017/460. Izračun sezonskih faktorjev poteka na enak način že od leta 2018. Sezonski faktorji so v največji meri odvisni od prognoziranih urnih pretokov, vendar ker so se v zadnjih letih spremenili povprečni urni pretoki posameznega meseca (posebej v mesecu avgustu) in ker se pričakuje, da bodo prognozirani urni pretoki drugačni, navedeno neposredno vpliva tudi na izračun sezonskih faktorjev. Prav tako se pri izračunu sezonskih faktorjev že vsa leta uporablja potenčni eksponent v višini 1,5;
  • čeprav se 15. člen Uredbe 2017/460 uporablja za povezovalne točke, kjer zakup zmogljivosti poteka prek dražb, se je agencija odločila, da se izračunani sezonski faktorji uporabljajo tudi za zakup izstopnih točk znotraj Slovenije, zato ker se značaj sezonske uporabe omrežja odraža tudi pri uporabi teh notranjih točk. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da je raznolikost produktov zakupa prenosnih zmogljivosti izstopnih točk znotraj Slovenije velika in vsem uporabnikom, ki zakupujejo notranje točke, omogoča optimiranje tega zakupa. Marsikateri sistemi sploh ne omogočajo kratkoročnih produktov zakupa zmogljivosti za notranje točke prenosnega sistema;
  • z novimi sezonskimi faktorji se bo povišala omrežnina za povezovalne točke za četrtletne produkte zmogljivosti, hkrati pa se bo znižala omrežnina za zakup mesečnih produktov zmogljivosti. Končni odjemalci bodo prav gotovo zaradi nižjih mesečnih sezonskih faktorjev imeli koristi. Nasprotno pa iz analiz izhaja, da bo operater prenosnega sistema dosegel nižje prihodke iz zakupa kratkoročnih zmogljivosti. Prihodki iz zakupa kratkoročnih zmogljivosti vplivajo na določitev tarifnih postavk za naslednje regulativno obdobje, zato bi znižanje sezonskih faktorjev neposredno vplivalo na višje tarifne postavke omrežnine v prihodnjem obdobju.

 

Svet agencije je na 80. redni seji 18. marca 2021 sprejel predlagane sezonske faktorje, ki bodo objavljeni v Uradnem listu RS v Aktu o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
29.01.2021
Datum zaključka:
18.03.2021
Datum objave
29.01.2021 13:18
Datum posodobitve
30.03.2021 08:49
Ključne besede
določitev omrežnine operater prenosnega sistema javno posvetovanje omrežnina za prenosni sistem multiplikatorji sezonski faktorji in popusti
Področja:
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja ZP
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)