Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija za energijo skladno z 28. členom Uredbe 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin izvedla javno posvetovanje o predlogu stopenj popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev za tarifno obdobje 2021, ki je trajalo od 3. aprila do 4. maja 2020. K podaji mnenja so bili poleg slovenskih deležnikov pozvani tudi nacionalni regulativni organi neposredno povezanih držav članic.

Posvetovanju so se odzvali Energija plus d.o.o., PLINOVODI d.o.o. in GIZ DZP, g.i.z.. Njihovi odzivi so objavljeni med dokumenti. Agencija prejetih pripomb pri pripravi akta ni upoštevala z naslednjimi pojasnili:

 

  • predlagani multiplikatorji so v okviru stopenj določenih v Uredbi 2017/460, saj sta multiplikatorja za četrtletni in mesečni standardni produkt zmogljivosti med vrednostjo 1 in 1,5; multiplikatorja za dnevni in znotrajdnevni mesečni standardni produkt zmogljivosti pa sta med 1 in 3;
  • predlagani multiplikatorji so oblikovani tako, da zagotavljajo ohranitev predvidenih prihodkov iz kratkoročnih zakupov zmogljivosti. Glede na dejstvo, da uporabniki prenosnega sistema optimirajo dolgoročne in kratkoročne zakupe zmogljivosti in da v zadnjem obdobju težijo k večjemu zakupu kratkoročnih zmogljivosti se predvideva, da bo operater prenosnega sistema kljub malo nižjemu četrtletnemu in mesečnemu multiplikatorju ohranil predvidene prihodkov iz kratkoročnih zakupov tudi v prihodnje;
  • multipikatorji so višji kot v sosednjih prenosnih sistemih, vendar menimo, da bi nižji multiplikatorji povzročili nižje prihodke iz omrežnine, kar bi povečalo tveganje povišanja tarifnih postavk omrežnine v naslednjih letih;
  • z multiplikatorji ne moremo vplivati na pridržano ceno letnega produkta zmogljivosti. Ta cena je določena za celotno regulativno obdobje kot vstopna ali izstopna tarifna postavka omrežnine in je objavljena v aktu operaterja prenosnega sistema v Uradnem listu RS;
  • sezonski faktorji so izračunani skladno s 15. členom Uredbe 2017/460 in odražajo izkoriščenost prenosnega sistema, ki je precej manj izkoriščeno v mesecih izven kurilne sezone. Uporabljen je enak eksponentni faktor kot za sedanje tarifno obdobje v višini 1,5, ki posredno preko nižjih pridržanih cen za obdobje izven kurilne sezone spodbuja zakup in uporabo prenosnih zmogljivosti v obdobju, ko je prenosno omrežje manj izkoriščeno.

Svet agencije je na 68. redni seji sveta agencije dne 29. 5. 2020 sprejel predlagane multiplikatorje in sezonske faktorje, ki bodo objavljeni v Uradnem listu RS v Aktu o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
03.04.2020
Datum zaključka:
04.05.2020
Datum objave
03.04.2020 15:01
Datum posodobitve
29.05.2020 14:28
Ključne besede
določitev omrežnine operater prenosnega sistema javno posvetovanje omrežnina za prenosni sistem
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)