Obrazložitev računa

Oblikovanje cene električne energije za odjemalce

Končni znesek za plačilo dobavljene električne energije za odjemalca je sestavljen iz naslednjih postavk:

 

Obrazložitev računa za dobavljeno električno energijo

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električna energija, omrežnina ter prispevki, trošarina in DDV. V posameznih sklopih so naslednje postavke:

 

Električna energija

Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

 

Omrežnina

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta.  Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:

  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

 

Prispevki

  • prispevek OVE + SPTE: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih;
  • prispevek za URE: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi;
  • prispevek za delovanje operaterja trga: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

 

Trošarina

Se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.

 

Druge postavke

Poleg zgoraj navedenih lahko dobavitelji na računu za dobavljeno električno energijo zaračunajo tudi morebitne druge postavke, če so le-te v skladu s ponudbo in s Pogodbo o dobavi (npr. stroške za izravnavo odstopanj, lahko pa zaračunavajo tudi pavšalne stroške poslovanja za male poslovne odjemalce ne glede na poimenovanje, ki pa morajo odražati dejanske stroške, ki jih načini obračunavanja povzročajo dobavitelju).

Meta informacije
Datum objave
22.10.2014 12:58
Datum posodobitve
25.01.2021 11:25
Ključne besede
enotni račun račun obrazložitev računa razlaga računa
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija