Tarifne postavke omrežnine

Omrežnino za elektroenergetsko omrežje agencija določa skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

 

Metodologija za obračunavanje omrežnine opredeljuje postopke in elemente, ki narekujejo elektrooperaterjem elektroenergetskih omrežij način obračuna omrežnine in določa razvrstitev odjemalcev v različne tarifne skupine.

 

Metodologija za določitev regulativnega okvira opredeljujejo izhodišča ekonomskega reguliranja gospodarskih javnih služb dejavnosti elektrooperaterjev ter določa upravičene stroške za elektroenergetska omrežja za posamezno regulativno obdobje.

 

Tarifne postavke omrežnine

Tarifne postavke za omrežnino so določene za:

  1. omrežnino za prenosni sistem,
  2. omrežnino za distribucijski sistem,
  3. omrežnino za priključno moč,
  4. omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo.

 

Tarifne postavke za omrežnino so določene na podlagi upoštevanja upravičenih stroškov elektrooperaterjev in napovedane količinske porabe električne energije v regulativnem obdobju. Agencija določi regulativni okvir za elektrooperaterja in tarifne postavke z odločbo. Elektrooperater je dolžan tarifne postavke za obračun omrežnine objaviti na svoji spletni strani.

 

Omrežnine za prenosni sistem, za distribucijski sistem in za priključno moč so namenjene pokrivanju stroškov elektrooperaterjev, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema. Omrežnina za prenosni sistem je namenjena tudi pokrivanju stroškov sistemskih storitev. V okviru omrežnine za distribucijski sistem je omogočen tudi obračun na podlagi modela kritične konične tarife.

 

Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike k zmanjševanju porabe jalove energije.

 

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016-2018 (Uradni list RS, št. 99/15)

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019-2021 (Uradni list RS, št. 82/18)

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2022 (Uradni list RS, št. 202/21)

 

Ukrep za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine.

 

Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 0,00 evrov/kW. Ukrep je bil uveljavljen v Uradnem listu RS št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020.

 

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev - za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 (Uradni list RS, št. 31/2020)


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
22.10.2014 13:43
Datum posodobitve
04.01.2022 10:15
Ključne besede
omrežnina omrežnina za prenosno omrežje tarifne postavke omrežnina za distribucijsko omrežje omrežnina za sistemske storitve
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija