Predpisi Vlade RS

 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 37/18
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom Uradni list RS 61/16
 • Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 109/04 73/08 111/08 17/14 – EZ-1
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 97/04 8/05 8/07 17/14 – EZ-1

Predpisi ministrstva

 • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca Uradni list RS 10/17
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov Uradni list RS 26/02 54/02 17/14 – EZ-1
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov Uradni list RS 12/10 45/11 17/14 – EZ-1

Splošni akti Agencije za energijo

 • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 97/20
 • Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 97/20
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 20/19 8/20 85/20 48/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 21/18 48/21
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina Uradni list RS 21/18 48/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 61/15
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 28/1522/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS 28/15
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 17/1566/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 9/15
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 9/1516/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Uradni list RS 69/14

Splošni akti operaterjev

Operater prenosnega sistema

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 90/21
 • Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu Uradni list RS 152/20
 • Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije Uradni list RS 152/20
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 38/19
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 55/15 80/17 152/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Operater distribucijskega sistema

Omrežnina

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Grosuplje Uradni list RS 163/21
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občin Šentjernej in Škocjan Uradni list RS 175/20
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šmarje pri Jelšah Uradni list RS 71/19
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Dravograd Uradni list RS 7/19
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 86/1865/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer Uradni list RS 86/18

Sistemska obratovalna navodila

 • Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko zaokroženo območje nekdanje Železarne Štore (ZDS ŠTORE) Uradni list RS 97/21
 • Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje SAVA LABORE v Mestni občini Kranj Uradni list RS 16/21
 • Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje dela kompleksa nekdanje Železarne Jesenice, ki obsega geografski enoti v katastrski občini Jesenice J2R6-UN Halda vzhod in J2M1-ZN Poslovna cona Uradni list RS 195/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Rogatec, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Sežana, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem Uradni list RS 117/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer Uradni list RS 102/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 101/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika Uradni list RS 14/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 82/19