Obveza za velike gospodarske družbe

Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju ZURE) velikim gospodarskim družbam v 16. členu nalaga obvezno kontinuirano izvedbo energetskih pregledov na vsaka štiri leta ter poročanje o izvedenih pregledih Agenciji za energijo. S to določbo je v nacionalno zakonodajo prenesena zahteva iz 8. člena Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27 in 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list S, št. 41/16 in 158/20, v nadaljevanju Pravilnik) morajo od 31. 12. 2017 dalje velike gospodarske družbe:
- na vsaka štiri leta izvesti energetski pregled ali
- izvajati certificiran sistem upravljanja energije ali okolja skladno z evropskimi ali mednarodnimi standardi in podati zahtevo za izdajo odločbe o izpolnitvi obveznosti v zvezi z energetskim pregledom, h kateri priložijo fotokopijo pridobljenega certifikata (družbe s certifikatom SIST EN ISO 14001 posredujejo še povzetek energetskega pregleda).

Skladno z 12. členom Pravilnika so morale velike gospodarske družbe prvi energetski pregled izvesti do 31. 12. 2017.

Gospodarska družba, ki se preoblikuje v veliko gospodarsko družbo, mora energetski pregled izvesti v roku enega koledarskega leta po izpolnitvi meril.

 

 

Katere so velike gospodarske družbe?

 

Merila za opredelitev velikosti gospodarskih družb so določena v 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C, v nadaljevanju ZGD-1). Velikost družb se opredeli na podlagi naslednjih podatkov na bilančni presečni dan letne bilance stanja:

• povprečno število delavcev v poslovnem letu,

• čisti prihodki od prodaje,

• vrednost aktive.

Opredelitev velikih gospodarskih družb po 55. členu ZGD-1:

*Velika gospodarska družba se prerazvrsti v srednjo, majhno ali mikro, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat ne dosega meril za velike družbe. Obratno velja za mikro, majhne in srednje družbe: če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat presegajo merila za velike družbe, se opredelijo kot velika gospodarska družba.

 

Velika gospodarska družba, ki izvaja:

  • sistem upravljanja z energijo skladno s standardom SIST ISO 50001, ali
  •  sistem upravljanja z okoljem, skladno s standardom SIST EN ISO 14001 in ima narejen minimalni energetski pregled v skladu s prilogo A, točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki ga izvede na štiri leta,

lahko na agencijo poda zahtevo za izdajo odločbe o izpolnitvi obveze energetskega pregleda, ki ji priloži fotokopijo pridobljenega certifikata.

 

Oprostitev izvajanja energetskega pregleda velja za čas veljavnosti certifikata.

Če zavezanec preneha z izvajanjem sistema upravljanja z energijo ali okoljem, je dolžan izvesti energetski pregled najkasneje v roku štirih let po poteku certifikata akreditirane inštitucije za sistem upravljanja z energijo ali okoljem.

Meta informacije
Datum objave
15.11.2019 11:02
Datum posodobitve
22.12.2020 23:39
Ključne besede
ure energetska učinkovitost energetski pregled velike gospodarske družbe učinkovita raba energije
Področja
Poslovni odjemalci Učinkovita raba