Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Daljinsko hlajenje

Daljinsko hlajenje je distribucija toplotnje energije v obliki ohlajenih tekočin iz centralnih ali decentraliziranih proizvodnih virov prek omrežja do več zgradb ali zemljišč za hlajenja prostorov ali procesno hlajenje.

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje je distribucija toplotne energije v obliki pare ali vroče vode iz centralnih ali decentraliziranih proizvodnih virov prek omrežja do več zgradb ali zemljišč za ogrevanje prostorov ali procesno ogrevanje.

Deklaracija

Deklaracija za proizvodno napravo je odločba, ki jo izda Agencija  za energijo proizvajalcu, ki je lastnik ali upravljalec naprave, za posamezno napravo za proizvodnjo energije ali energenta za končno porabo. Z njo se potrjuje, da naprava izpolnjuje pogoje in zahteve v zvezi z vrsto naprave za proizvodnjo energije, namestitvijo predpisane merilne opreme, uporabljenim energetskim virom in doseganjem zahtevanih izkoristkov ter izbranim režimom obratovanja.

Distribucija

Električna energija

Distribucija pomeni transport električne energije po distribucijskem sistemu in ne vključuje dobave.

Zemeljski plin

Distribucija pomeni transport zemljskega plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, razen dobave.

Daljinska toplota

Distribucija pomeni prenos toplote ali drugih energetskih plinov po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo končnim odjemalcem.

Distribucijski operater

Distribucijski operater omeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije ter je odgovorna za obratovanje, zagotavljanje vzdrževanja in za razvoj distribucijskega sistema na območju v njegovi pristojnosti, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije.

Distribucijski sistem

Pomeni sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in ki omogoča prenos toplote ali drugega energetskega plina po omrežju od enega ali več virov do končnih odjemalcev v več stavbah ali lokacijah.

Distributer

Distributer je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in drugih energetskih plinov.

Dobava

Električna energija

Dobava pomeni podajo, vključno z nadaljnjo prodajo, elektrike odjemalcem.

Zemeljski plin

Dobava pomeni prodajo odjemalcem, tudi nadaljnjo prodajo zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina (UZP).

Dobavitelj

Električna energija

Dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave, in ne pomeni prizvajalca, razen če se proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme.

Zemeljski plin

Dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave.

Drug energetski plin

Drug energetski plin pomeni energetski plin, ki se uporablja kot energent, razen zemeljskega plina.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.