Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Pogodba o dobavi

Električna energija

Pogodba o dobavi pomeni odprto ali zaprto pogodbo o dobavi elektrike, brez izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje z elektriko.

Zemeljski plin

Pogodba o dobavi plina pomeni pogodbo za dobavo zemeljskega plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom.

Pogodba o priključitvi

Pogodba o priključitvi pomeni pogodbo, ki jo skleneta elektrooperater in imetnik soglasja za priključitev, na podlagi katere se urejajo odnosi v zvezi s priključkom, omrežnino za priključno moč in plačilom za priključitev na omrežje.

Pogodba o uporabi sistema

Pogodba o uporabi sistema pomeni pogodbo, ki jo skleneta elektrooperater in uporabnik sistema, na podlagi katere se uporabnik sistema zaveže plačevati omrežnino za uporabo omrežja, elektrooperater pa se uporabniku zaveže omogočiti oddajo elektrike v sistem oziroma odjem elektrike iz sistema.

Pogonska biogoriva

Pogonska biogoriva so tekoča goriva za uporabo v prometu, proizvedena iz biomase.

Poslovni odjemalec

Poslovni odjemalec pomeni odjemalca, ki kupuje elektriko za lastno rabo, ki ni namenjena za rabo v gospodinjstvu.

Potrdilo o izvoru

Potrdilo o izvoru je elektronski dokument, ki končnemu odjemalcu dokazuje, da je določen delež oziroma določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov ali, da je določena količina energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Prenosni sistem

Električna energija

Prenosni sistem sestavljajo nadzemni daljnovodi, redkeje kablovodi in razdelilne ali razdelilno-transformatorske postaje (RTP). Ker se po prenosnih omrežjih prenašajo velike moči, so to omrežja visoke ali najvišje napetosti (110 kV, 220 kV in 400 kV). Na prenosni sistem so praviloma priključeni veliki proizvajalci in neposredni veliki odjemalci električne energije.

Zemeljski plin

Prenosni sistem predstavlja hrbtenico plinovodnega sistema. Namenjen je prenosu zemeljskega plina iz mejnih vstopnih točk do distribucijskih sistemov in večjih poslovnih (industrijskih) odjemalcev, ki so priključeni neposredno na prenosni sistem.

Prenos

Električna energija

Prenos pomeni prenos elektrike po prenosnem sistemu.

Zemeljski plin

Prenos pomeni transport zemeljskega plina po omrežju, ki v pretežni meri zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave odjemalcem, ki ne vključuje dobave. Prenos ne pomeni transporta po pridobivalnem plinovodnem omrežju in po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina.

Prevzemno-predajno mesto

Prevzemno-predajno mesto pomeni na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja elektrike in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu elektrike.

Priključek

Zemeljski plin

Priključek pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi distribucijskega ali prenosnega plinovoda in odjemnega mesta.

Daljinska toplota

Priključek pomeni vod, ki poteka od glavnega voda do toplotne postaje pri distribuciji toplote oziroma do požarne pipe pri distribuciji ostalih energeskih plinov.

Proizvajalec

Proizvajalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki proizvaja elektriko.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.