Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Sistem (distribucijski, prenosni)

Električna energija

Sistem pomeni elektroenergetske objekte, naprave in omrežja, ki se uporabljajo za dejavnost elektrooperaterja.

Zemeljski plin

Sistem pomeni prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, obrat za UZP (utekočinjen zemeljski plin) oziroma skladišče, ki je v lasti podjetja plinskega gospodarstva ali ki ga upravlja podjetje plinskega gospodarstva, vključno s skladiščno zmogljivostjo plinovoda in njenimi objekti, ki opravljajo sistemske stroritve, ter s tistimi objekti poveznaih podjetij, ki so potrebni za zagotavljanje dostopa do prenosa, distribucije in UZP.

Daljinska toplota

Distribucijski sistem je sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in, ki omogoča prenos toplote ali drugega energetskega plina po omrežju od enega ali več virov do končnih odjemalcev v več stavbah ali lokacijah.

Sistemska obratovalna navodila (SON)

Električna energija in zemeljski plin

Sistemska obratovalna navodila (SON) so pravila s katerimi ODS opredeli, tehnična navodila za priključevanje na omrežje, obratovanje in razvoj omrežja ter izvajanje same distribucije ODS.

Daljinska toplota

Sistemska obratovalna navodila (SON) so pravila s katerimi distributer uredi obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema. V pravilih bodo urejena tudi splošni pogoji za dobavo in odjem ter tarifni sistem distributerja. Sistemska obratovalna navodila morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna, urejajo predvsem pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave, obratovanje omrežja, tehnične in druge pogoje za varno obratovanje sistema, pogoje in načine izvajanja priključitev na sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo oskrbo odjemalcev.

Sistemski operater

Sistemski operater je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema električne energije.

Skupna kontaktna točka (SKT)

Električna energija

V skupni kontaktni točki agencija gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem na enem mestu zagotavlja dostop do informacij glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil ter metod za obravnavo pritožb v primeru spora z dobaviteljem ali distribucijskim operaterjem.

Zemeljski plin in daljinska toplota

V skupni kontaktni točki agencija gospodinjskim odjemalcem in poslovnim odjemalcem na enem mestu zagotavlja dostop do informacij glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil ter metod za obravnavo pritožb v primeru spora z dobaviteljem ali operaterjem distribucijskega sistema.

Soproizvodnja

Soproizvodnja pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije.

Splošni dobavni pogoji (SDP)

Splošni dobavni pogoji urejajo razmerje med odjemalcem in dobaviteljem in so sestavni del pogodbe o dobavi.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.