Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Tarifa

Električna energija

Tarifa pomeni strukturirani seznam tarifnih elementov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine za sistem elektrike.

Zemljski plin

Tarifa je strukturirani seznam tarifnih elementov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine za uporabo sistema zemeljskega plina.

Tarifna postavka

Električna energija

Tarifna postavka je vrednost posameznega tarifnega elementa za uporabo omrežja, izražena v denarni enoti na obračunsko enoto.

Zemeljski plin

Tarifna postavka omrežnine je znesek za uporabo sistema na obračunsko enoto.

Daljinska toplota

Tarifna postavka toplote je znesek za distribucijo toplote na obračunsko enoto.

Toplota

Toplota pomeni toploto v obliki pare, vroče vode, tople vode ali ohlajenih tekočin.

Trgovec na debelo

Trgovec na debelo pomeni fizično ali pravno osebo, razen operaterja prenosnega sistema ali operaterja distribucijskega sistema, ki kupuje zemeljski plin za nadaljnjo prodajo znotraj ali zunaj sistema, kjer ima sedež.

Trgovec

Trgovec pomeni fizično ali pravno osebo, ki po zaprti pogodbi kupuje elektriko za nadaljnjo prodajo znotraj ali zunaj sistema, kjer ima sedež.

Tržna distribucija

Tržna distribucija pomeni obliko izvajanja distribucije toplote ali drugih energetskih plinov brez podelitve izključne pravice ali določitve obveznega priključevanja na sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.