Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Območje distribucijskega sistema

Območje distribucijskega sistema pomeni funkcionalni del distribucijskega sistema električne energije s svojim nadzornim sistemom, na katerem se lahko ločeno izvaja dejavnost distribucijskega operaterja.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).

Odjemalec

Odjemalec je pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo ali gorivo za lastno rabo ali za nadaljnjo porabo.

Električna energija

Odjemalec pomeni dobavitelja ali končnega odjemalca električne energije. Vsi odjemalci so upravičeni odjemalci.

Zemeljski plin

Odjemalec pomeni trgovca, končnega odjemalca zemeljskega plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje zemeljski plin.

Odjemno mesto

Zemeljski plin

Odjemno mesto pomeni mesto na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin iz omrežja, ali mesto, na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin zemeljskega plina za končnega odjemalca.

Daljinska toplota

Odjemno mesto pomeni mesto, na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin toplote ali drugih energetskih plinov za končnega odjemalca.

Omrežnina

Električna energija

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema.

Zemeljski plin

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik sistema in ki se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega uporabe tega sistema.

Operater distribucijskega sistema (ODS)

Operater distribucijskega sistema je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Operater

Operater pomeni elektrooperater ali operater sistema zemeljskega plina.

Operater prenosnega sistema (OPS)

Operater prenosnega  sistema je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prenosa zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema zemeljskega plina.

Operater sistema

Operater sistema je operater prenosnega sistema zemeljskega plina ali operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Operater trga

Operater trga pomeni izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.