Pravica do menjave dobavitelja

Odjemalci lahko sami izberejo svojega dobavitelja plina v Sloveniji. Izbirajo lahko med dobavitelji, ki dobavljajo plin v lokalno skupnost, v kateri ima posamezen odjemalec z operaterjem distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu. Informacije o tem, kateri dobavitelji dobavljajo zemeljski plin na določenem območju, so objavljene na spletni strani agencije v spletni aplikaciji za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom.
 
Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, predloži zahtevo za zamenjavo operaterju sistema, na katerega je priključen.
 
V imenu in za račun končnega odjemalca lahko na podlagi pooblastila zahtevo predloži tudi novi dobavitelj.
 
Operater sistema, ki je prejel zahtevo za menjavo dobavitelja, mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne uresničevati pogodbo o dobavi plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Končnemu odjemalcu se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.
 
Operater sistema zavrne menjavo dobavitelja v primeru, če novi dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih z ZOP in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.
 
Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki menjavi dobavitelja najpozneje šest tednov po začetku dobave plina s strani novega dobavitelja.

 
Če dobavitelj malim poslovnim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja ne glede na njihovo poimenovanje, morajo ti odražati dejanske stroške, ki jih načini obračunavanja povzročajo dobaviteljem. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne štejejo za pavšalne stroške poslovanja.

 

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:32
Datum posodobitve
11.05.2022 10:44
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka