Pravica do nadomestne oskrbe s plinom

Nadomestna oskrba je oskrba s plinom, do katere so upravičeni gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP, ki so priključeni na distribucijski sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če iz drugega razloga dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme, pri čemer mora o tem dejstvu nosilec bilančne skupine obvestiti operaterja prenosnega sistema. Za drugi razlog se šteje izbris člana bilančne sheme iz sodnega registra, izrečena prepoved opravljanja dejavnosti članu bilančne sheme, izdaja inšpekcijske odločbe, s katero se članu bilančne sheme onemogoči delovanje na trgu s plinom, sporazumna razveza ali odstop od bilančne pogodbe oziroma pogodbe o izravnavi.

Operater distribucijskega sistema za odjemalce, ki so upravičeni do nadomestne oskrbe nemudoma, ko dosedanjemu dobavitelju preneha status člana v bilančni shemi, brez prestopnih rokov zagotovi dobavitelja nadomestne oskrbe, o čemer nemudoma seznani tudi dobavitelja nadomestne oskrbe.

Dobavitelja nadomestne oskrbe določi agencija ob upoštevanju naslednjih kriterijev: delež na maloprodajnem trgu, prodaja plina upravičenim odjemalcem za nadomestno oskrbo in prodaja plina tem odjemalcem na območju več distribucijskih sistemov. Podrobnejši kriteriji določitve dobavitelja nadomestne oskrbe so določeni v Aktu o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:30
Datum posodobitve
24.10.2022 10:02
Ključne besede
nadomestna oskrba pravica do nadomestne oskrbe
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka