Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Operater distribucijskega sistema mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja.

 

Dobavitelj mora malim poslovnim odjemalcem zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo zemeljskega plina najmanj z objavo na svoji spletni strani.

 

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti.

 

Vsako povišanje cene zemeljskega plina mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti vsakemu malemu poslovnemu odjemalcu pred iztekom obračunskega obdobja, ki sledi povišanju cene. To velja tudi za vsako povišanje cene zemeljskega plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin malega poslovnega odjemalca.

Obveščanje o porabi

Operater sistema mora brezplačno periodično obveščati odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja sistema, o njihovi porabi zemeljskega plina ter o značilnostih te porabe, in sicer tako pogosto, da lahko sami uravnavajo svojo porabo zemeljskega plina.

 

Na zahtevo odjemalca ali na podlagi soglasja odjemalca drugi pravni ali fizični osebi mora operater sistema obvestiti odjemalca oziroma drugo pravno ali fizično osebo o njegovi porabi plina ter o značilnostih te porabe. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Stroški obvestila morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Odjemalcem se stroški obvestila ne smejo zaračunati.

 

Podrobnejši način obveščanja odjemalcev o porabi določi operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Dobavitelj mora dati končnim odjemalcem na voljo informacije o obračunu dvakrat oziroma štirikrat na leto. Te informacije morajo vključevati:
-    veljavne dejanske cene,
-    dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju,
-    primerjavo porabe energije odjemalca s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta, kadar je to mogoče in
-    primerjavo s povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar je to mogoče in koristno.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:06
Datum posodobitve
19.10.2020 13:33
Ključne besede
poraba moja poraba obveščanje
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka