Vloga sistemskega operaterja

Sistemski operater igra osrednjo vlogo v elektroenergetskem sistemu, saj je odgovoren za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje celotnega sistema. Da lahko kakovostno izvrši to nalogo, mora skrbeti tudi za razvoj in vzdrževanje prenosnega omrežja. Operater sistema je prav tako dolžan opravljati vse potrebne aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno sprotno obratovanje sistema. V ta namen mora nenehno skrbeti za uravnovešenje proizvodnje, odjema in čezmejnih pretokov energije. V ta namen je dolžan zagotoviti tudi ustrezno raven sistemskih storitev, prav tako pa lahko viške in primanjkljaje energije prodaja na izravnalnem trgu. Za zagotovitev obratovanja prenosnega omrežja mora zagotoviti tudi ustrezno količino energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju. Vsem udeležencem na trgu mora tudi zagotavljati dostop do omrežja na nediskriminatoren način, kar obsega tudi zagotavljanje ustreznih podatkov o omrežju. Dostop do omrežja obsega tudi dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki so praviloma omejene, zato skupaj s sosednjimi operaterji sistemov izvaja postopke dodeljevanja teh zmogljivosti na tržen način.

Meta informacije
Datum objave
24.09.2014 15:49
Datum posodobitve
12.01.2015 11:46
Ključne besede
eles sopo sistemski operater
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos