Spodbujanje uvajanja pametnih omrežij

Pametna omrežja so velika priložnost za pozitivne spremembe na področju energetike: transformacija oziroma digitalizacija energetskega sektorja, ki temelji na uvajanju novih tehnologij in novih energetskih storitvah ima velik potencial in bo močno zaznamovala tudi razvoj drugih področij ter družbe v celoti.

Pametna omrežja bodo v prihodnjih letih nosila ključno vlogo pri preoblikovanju energetskega sistema v čistejšega in stroškovno učinkovitejšega zato je Agencija za energijo že v regulativnem obdobju 2013-2015 začela s spodbujanjem projektov na tem področju. V regulativnem obdobju 2016-2018 je shemo spodbud nadgradila.

Spodbude so namenjene dvema vrstama projektov:

-    Pilotni projekti so poskusni oziroma demonstracijski projekti, ki temeljijo na že uveljavljenih tehnologijah in storitvah, ki pa še niso preskušene v Sloveniji. Cilj teh projektov je preskus izvedljivosti in učinkovitosti tovrstnih vlaganj. Regulatorne spodbude na tem področju so vsebinsko in časovno omejene ter so namenjene predvsem odpravitvi regulatornih ovir za izvajanje tovrstnih projektov.

-    Investicijski projekti so projekti uvajanja novih tehnologij v obratovanje elektroenergetska sistema s ciljem učinkovitega razreševanja določene problematike obratovanja omrežja kot na primer nevtralizacija negativnih učinkov vključevanja obnovljivih virov proizvodnje, nižanje koničnih obremenitev, obvladovanje napetostnih razmer, spodbujanje energetske učinkovitosti ipd.. Natančneje so področja uvajanja opredeljena v 69. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (v nadaljevanju omrežninski akt). Investicijski projekti se spodbujajo z direktnimi finančnimi spodbudami za sredstva, ki so aktivirana v okviru teh projektov.

Projekti morajo prestati presojo Agencije za energijo v skladu z določili omrežninskega akta, ki opredeljujejo kvalifikacijski postopek za posamezno vrsto projektov. 

S ciljem, da tematiko pametnih omrežij čim bolj približa strokovni in širši zainteresirani javnosti, Agencija za energijo na tej strani objavlja osnovne informacije in možne koristi vseh kvalificiranih projektov, ki jih v okviru svoje metodologije reguliranja spodbuja. Informacije objavlja na standardiziran način na podlagi dobre prakse Evropske komisije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
08.08.2017 13:22
Datum posodobitve
10.08.2017 09:53
Ključne besede
pametna omrežja reguliranje projekti smartgrids
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja